Warsztaty i spotkania autorskie — Sobota 09.04.2016

10:15 – 11:15
Foto­gra­fia podróżnicza
pro­wa­dzący: Mar­cin Dobas Natio­nal Geo­gra­phic Polska
orga­ni­za­tor: Olym­pus Polska

11:30 – 13:00

Zmo­ty­wuj się do robie­nia zdjęć codziennie
pro­wa­dzący: Paweł Kadysz twór­ca por­talu Tooka​pic​.com oraz pro­jektu „Vader daily life”

orga­ni­za­to­rzy: Olym­pus Pol­ska i Tooka​pic​.com

13:10 — 14:00
Jak zostać zawo­do­wym ope­ra­to­rem bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrznych?
pro­wa­dzący: Mate­usz Kubat — Poli­tech­nika Łódz­ka, Maciej Jun­ka — Custo­mer Rela­tion Mana­ger oraz
Michał Fran­kie­wicz — Sales Depart­ment — Bar­to­lini Air
orga­ni­za­to­rzy: Poli­tech­nika Łódz­ka, Bar­to­lini Air

14:10 – 15:30
Foto­gra­fia mia­sta, archi­tek­tury, ulic i krajobrazu
pro­wa­dzący: Jakub Kaźmierczyk
orga­ni­za­tor: Olym­pus Polska

Top