Warsztaty i spotkania autorskie na Film Video Foto — Sobota 09.04.2016

Zna­my już listę warsz­ta­tów i spo­tkań jakie będę towa­rzy­szyły tego­rocz­nym tar­gom Film Video Foto. Poni­żej infor­ma­cje o wyda­rze­niach w sobo­tę 9 kwietnia.

Targi Film Video Foto Łódź 2016
Tar­gi Film Video Foto Łódź 2016

13:00 – 13:30
Ogło­sze­nie wyni­ków i wrę­cze­nie nagród w kon­kur­sie „Meta­mor­fo­zy Łodzi w czte­rech porach roku”
(prze­strzeń przy wysta­wie prac zgło­szo­nych do konkursu)

SALE KONFERENCYJNE (I piętro)

 AULA

10:15 – 12:00

Bły­sko­we oświe­tle­nie w foto­gra­fii — nowe pro­duk­ty mar­ki Quadra­li­te do pra­cy poza studiem

pro­wa­dzą­cy: Mar­cin Woźniak

orga­ni­za­tor: Next77

12:00 – 13:00
Co z tą bar­wą ? Od foto­gra­fii do publikacji.
pro­wa­dzą­cy: Mar­cin Dobas
orga­ni­za­tor: Eizo Polska

13:00 – 14:00
Moni­to­ry do zadań spe­cjal­nych i ich miej­sce w sys­te­mie CMS.
pro­wa­dzą­cy: Paweł Waszniewski
orga­ni­za­tor: Eizo Polska

14:00 – 15:00
Jak wydo­być 100% KOLORU w fotografii.
pro­wa­dzą­cy: Jacek Bonecki
orga­ni­za­tor: Eizo Polska

15:00 – 16:00
WOR­Ky­our­FLOW czy­li jak pra­co­wać, by nie zgu­bić świa­teł w cieniu.
pro­wa­dzą­cy: Adam Jędrysik
orga­ni­za­tor: Eizo Polska

Sala kon­fe­ren­cyj­na A

10:15 – 11:15
Foto­gra­fia podróżnicza
pro­wa­dzą­cy: Mar­cin Dobas Natio­nal Geo­gra­phic Polska
orga­ni­za­tor: Olym­pus Polska

11:30 – 13:00

Zmo­ty­wuj się do robie­nia zdjęć codziennie
pro­wa­dzą­cy: Paweł Kadysz twór­ca por­ta­lu Tooka​pic​.com oraz pro­jek­tu „Vader daily life”

orga­ni­za­to­rzy: Olym­pus Pol­ska i Tooka​pic​.com

13:10 — 14:00
Jak zostać zawo­do­wym ope­ra­to­rem bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrznych?
pro­wa­dzą­cy: Mate­usz Kubat — Poli­tech­ni­ka Łódz­ka, Maciej Jun­ka — Custo­mer Rela­tion Mana­ger oraz
Michał Fran­kie­wicz — Sales Depart­ment — Bar­to­li­ni Air
orga­ni­za­to­rzy: Poli­tech­ni­ka Łódz­ka, Bar­to­li­ni Air

14:10 – 15:30
Foto­gra­fia mia­sta, archi­tek­tu­ry, ulic i krajobrazu
pro­wa­dzą­cy: Jakub Kaźmierczyk
orga­ni­za­tor: Olym­pus Polska
Sala kon­fe­ren­cyj­na B

10:30 – 11:45
Foto­gra­fia na pla­nie zdję­cio­wym cyklu “Kobie­ta na krań­cu świata”

pro­wa­dzą­cy: Marek Arcimowicz

orga­ni­za­tor: Sony Polska

12:00 – 13:15

Dla­cze­go war­to foto­gra­fo­wać w Polsce?

pro­wa­dzą­cy: Tomasz Tomaszewski

orga­ni­za­tor: Sony Polska

13:30 – 14:45

Fil­mo­wa­nie w każ­dych warunkach

pro­wa­dzą­cy: Piotr Grawender

orga­ni­za­tor: Sony Polska

Sala kon­fe­ren­cyj­na C

10:15 – 11:00
„Ura­tuj swój film” – X‑Rite Color Chec­ker Video w prak­ty­ce, czy­li jak popraw­nie i bez stre­su uży­wać wzor­ców X‑Rite Video w filmie.
pro­wa­dzą­cy: Ire­na Gru­ca-Roz­bic­ka i Filip Kovčin
orga­ni­za­tor: X‑Rite Pho­to & Video

11:10 – 12:00
Dla­cze­go zdję­cia w foto­gra­fii dzie­cię­cej powin­ny być kwadratowe?
pro­wa­dzą­cy: Adam Dobro­wol­ski (Waw­rzy­niak)
orga­ni­za­tor: Naj​lep​sze​fo​to​.pl

12:10 – 13:00

Nowe tech­no­lo­gie w foto­gra­fii czy­li jak foto­gra­fo­wać i fil­mo­wać smartfonem.

pro­wa­dzą­cy: Jacek Bonecki

orga­ni­za­tor: Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Łódzkie

13.00 – 14.00
Ruch kame­ry w pro­duk­cji fil­mo­wej. Tech­ni­ka i sprzęt
orga­ni­za­tor: Foton Accessories

14:10 – 15:00
Dla­cze­go zdję­cia w foto­gra­fii dzie­cię­cej powin­ny być kwadratowe?
pro­wa­dzą­cy: Adam Dobro­wol­ski (Waw­rzy­niak)
orga­ni­za­tor: Naj​lep​sze​fo​to​.pl

15:10 – 16:00

X‑Rite Color­Chec­ker Pas­sport Pho­to – Dro­ga do per­fek­cyj­nej bar­wy w por­tre­cie według Pio­tra Piątka
pro­wa­dzą­cy: Piotr Piątek
orga­ni­za­tor: X‑Rite Pho­to & Video

Sala kon­fe­ren­cyj­na D

10:15 — 11:00
Reno­wa­cja Sta­rych Foto­gra­fii w Pho­to­shop od edu​web​.pl
pro­wa­dzą­cy: Grze­gorz Róg
orga­ni­za­tor: Edu​web​.pl

11:10 – 12:00
Per­for­man­ce Foto­gra­ficz­ny „7”
orga­ni­za­tor: Piotr Pie­try­ga Fotografia

12:10 – 14:00
„Odlo­ty hesji” – Spo­tka­nie z foto­gra­fią lot­ni­czą Sław­ka hesji Krajniewskiego
pro­wa­dzą­cy: Sła­wek Krajniewski
orga­ni­za­tor: Sklep​be​zna​zwy​.com​.pl

14:10 — 15:00
Pre­mie­re Pro Tips & Tricks od edu​web​.pl
pro­wa­dzą­cy: Grze­gorz Róg
orga­ni­za­tor: Edu​web​.pl

15:10 – 16:00

Back up to the future

pro­wa­dzą­cy: Piotr Pilarski

orga­ni­za­tor: LaCie

Sala kon­fe­ren­cyj­na E (par­ter)

 10:15 – 11:00

Zgod­ność kolo­rów w łań­cu­chu urzą­dzeń apa­rat — moni­tor — drukarka.

pro­wa­dzą­cy: Szy­mon Aksienionek

orga­ni­za­tor: Medikon

11:15 – 12:00

Świa­do­me zarzą­dza­nie kolo­rem w Ado­be Photoshop.

pro­wa­dzą­cy: Szy­mon Aksienionek

orga­ni­za­tor: Medikon

12:15 – 13:45

Domo­we Stu­dio Foto” — od cze­go zacząć?

pro­wa­dzą­cy: Łukasz Borowski

orga­ni­za­tor: Medikon

14:00 – 15:30

Oświe­tle­nie w foto­gra­fii beauty.

pro­wa­dzą­cy: Grze­gorz Szafruga

orga­ni­za­tor: Medikon

Sala warsz­ta­to­wa (I pię­tro przy Press Roomie)

10:00 – 11:30
Foto­gra­fia kuli­nar­na i pro­duk­to­wa mar­ki Olympus
pro­wa­dzą­cy: Jakub Kaźmierczyk
orga­ni­za­to­rzy: Olym­pus Pol­ska / Fotoblogia
WARSZTATY ZAMKNIĘTE

12:00 – 13:30
Foto­gra­fia kuli­nar­na i pro­duk­to­wa mar­ki Olympus
pro­wa­dzą­cy: Jakub Kaźmierczyk
orga­ni­za­tor: Olym­pus Polska
WARSZTATY ZAMKNIĘTE

13:45 – 15:15

O krok bli­żej do PRO” – X‑Rite Color Chec­ker Video w prak­ty­ce, czy­li jak popraw­nie i bez stre­su uży­wać wzor­ców X‑Rite Video w fil­mie (wer­sja rozszerzona).
pro­wa­dzą­cy: Ire­na Gru­ca-Roz­bic­ka i Filip Kovčin
orga­ni­za­tor: X‑Rite Pho­to & Video

WARSZTATY ZAMKNIĘTE

STREFA SZTUKI

11:00 – 12:00
Jacek Fal­mur – spo­tka­nie autorskie
12:00 – 13:00
Arka­diusz Bra­nic­ki – spo­tka­nie autorskie

13:00 – 14:00

Rena­ta Mły­nar­czyk – spo­tka­nie autorskie

14:00 – 15:00

Albert Finch – spo­tka­nie autorskie

15:00 – 16:00

Mar­ce­la Paniak – spo­tka­nie autorskie

Top