Tłum przed wejściem na Targi Film Video Foto

Tego­rocz­na impre­zę odwie­dzi­ło ponad 16 tys. osób, któ­re przez trzy dni mia­ły moż­li­wość zapo­zna­nia się z boga­tą ofer­tą ponad 150 wystaw­ców, wzię­cia udzia­łu w ponad 100 warsz­ta­tach, semi­na­riach i spo­tka­niach oraz obej­rze­nia 8 wystaw fotograficznych.

Tar­gi FILM VIDEO FOTO to naj­waż­niej­sza impre­za bran­żo­wa w Pol­sce i Euro­pie Środ­ko­wo-Wschod­niej, któ­ra sku­pia pol­skie i zagra­nicz­ne gro­no wystaw­ców – pro­du­cen­tów i dys­try­bu­to­rów naj­now­sze­go sprzę­tu i akce­so­riów foto­gra­ficz­nych, audio i wideo-fil­mo­wych oraz zaawan­so­wa­nych roz­wią­zań z zakre­su gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej, tech­ni­ki audio­wi­zu­al­nej, cyfro­wej obrób­ki obra­zu, dru­ku, a tak­że postprodukcji.

Top