Taj­niki foto­gra­fii pod­wod­nej – „70% życia na ziemi jest pod wodą”

Piotr Stós opo­wia­da o swo­jej przy­go­dzie z foto­gra­fią pod­wod­ną. O tym jak i gdzie uczyć się nur­ko­wać i foto­gra­fo­wać pod wodą. W trak­cie pre­zen­ta­cji poru­sza też kwe­stie sprzę­tu Olym­pu­sa, któ­ry uży­wa w swo­jej pracy.

 

Top