Sport Olimpijski” — wystawa fotografii Adama Nurkiewicza

W roku  igrzysk  olim­pij­skich  oraz igrzysk para­olim­pij­skich w Tokio zapra­sza­my na wysta­wę zdjęć autor­stwa Ada­ma Nur­kie­wi­cza pre­zen­tu­ją­cą doko­na­nia pol­skich spor­tow­ców na Let­nich i Zimo­wych Igrzy­skach Olim­piad Spe­cjal­nych w Abu Dha­bi, Naga­no, Los Ange­les, Let­nich Igrzy­skach w Peki­nie oraz Zimo­wych Igrzy­skach w Pyeong­Chang, a tak­że Igrzy­skach Para­olim­pij­skich w Rio.

Wysta­wa powsta­ła dzię­ki współ­pra­cy Fun­da­cji UFF i arty­sty – foto­gra­fa Ada­ma Nur­kie­wi­cza. Będzie dostęp­na od 15 lip­ca 2021 do 26 sierp­nia 2021r. na Pl. Zam­ko­wym, na tara­sie wido­ko­wym nad tra­są WZ. Mece­na­sem wysta­wy jest OMEGA.

 

Maciej Lepiatko (lekka atletyka) Igrzyska Paraolimpijskie Rio De Janeiro, Brazylia, 12 września 2016

Ser­decz­nie zapra­szam na wysta­wę. Wie­rzę, że może ona dać siłę i być inspi­ra­cją. Doku­men­tu­je wyjąt­ko­we chwi­le, któ­rych prze­cież nie bra­ku­je wokół nas. Każ­dy gdzieś tam może zoba­czyć sie­bie. Jeśli wysta­wa wzbu­dzi reflek­sje to ozna­cza, że było war­to.” – zapra­sza Adam Nur­kie­wicz, autor zdjęć.

Każ­de­go dnia oglą­da­my wie­le zdjęć, któ­re budzą w nas emo­cje i kształ­tu­ją nasze poczu­cie este­ty­ki. Uczą nas. Foto­gra­fia to szan­sa na wyra­ża­nie sie­bie, na zwra­ca­nie uwa­gi, na zatrzy­ma­nie tego co ulot­ne. To pra­ca nad sobą, nauka cier­pli­wo­ści i dosko­na­le­nie sztu­ki obser­wa­cji. To czę­sto pasja, z któ­rą war­to obcować.

W gro­nie spon­so­rów wysta­wy zna­leź­li się:  EIZO, EPSONWACOM. Wysta­wa pre­mie­ro­wo w Pol­sce zosta­ła wydru­ko­wa­na na EPSON SC-V7000.

Dawid Kubacki (skoki narciarskie) Igrzzyska Olimpijskie Piongczang 2018, Korea Południowa, 7 lutego 2018

Wysta­wa to rów­nież oka­zja do zor­ga­ni­zo­wa­nia zbiór­ki publicz­nej do pusz­ki usta­wio­nej obok foto­gra­fii. Z pozy­ska­nych w ten spo­sób środ­ków Fun­da­cja UFF zor­ga­ni­zu­je warsz­ta­ty foto­gra­ficz­ne dla mło­dzie­ży z domów dziec­ka i prze­by­wa­ją­cych w szpitalach.

Akcję moż­na wes­przeć poprzez wpła­tę na zrzut​ka​.pl:

Warsztaty fotograficzne w domach dziecka i szpitalach dziecięcych

Top