Sony na targach ISE 2022

 

Sony na ISE 2022

W ubie­głym tygo­dniu zakoń­czy­ły się w Bar­ce­lo­nie tar­gi ISE 2022. Wśród wystaw­ców nie zabra­kło Sony. Nowo­ścią pre­zen­to­wa­ną na sto­isku japoń­skie­go pro­du­cen­ta był zaawan­so­wa­ny, aktyw­ny gło­śnik linio­wy SLS-1A. Pro­dukt łączy pre­cy­zyj­nie kon­tro­lo­wa­ną emi­sję i wyso­ką jakość dźwię­ku z uni­wer­sal­no­ścią pod­czas instalacji.

Aktywny głośnik liniowy aktywny głośnik liniowy SLS-1A
Gło­śnik Sony SLS-1A

Dosko­na­le nada­je się do użyt­ku z duży­mi wyświe­tla­cza­mi w biu­rach, edu­ka­cji i han­dlu. A tych na sto­isku nie zabra­kło! Zwie­dza­ją­cy mogli obej­rzeć moni­to­ry pro­fe­sjo­nal­ne 4K BRAVIA®, w tym wpro­wa­dzo­ny kil­ka mie­się­cy temu 100-calo­wy modell FW-100BZ40J i 32-calo­wy FW-32BZ30J. Urzą­dze­nia te cechu­je wyso­ka jakość obra­zu i więk­sza funk­cjo­nal­ność w biz­ne­sie, mię­dzy inny­mi w przed­się­bior­stwach, hote­lach, skle­pach oraz obiek­tach róż­nej wiel­ko­ści. Zapew­nia­ją nie­zrów­na­ną jakość obra­zu, a dzię­ki nowej plat­for­mie SoC są wygod­niej­sze w uży­ciu. Dają moż­li­wość dosto­so­wa­nia usta­wień do kon­kret­nych potrzeb i nową sty­li­sty­kę, opra­co­wa­ną spe­cjal­nie dla użyt­kow­ni­ków pro­fe­sjo­nal­nych. Sony przy­go­to­wa­ło tak­że dwa wyświe­tla­cze Cry­stal LED o roz­dziel­czo­ści Full HD4K × 2K, na któ­rych pre­zen­to­wa­ne były wspa­nia­łe, urze­ka­ją­ce obra­zy. Dzię­ki wyso­ko wydaj­ne­mu pro­ce­so­ro­wi obra­zu „X1™ for Cry­stal LED” wyświe­tla­cze te zna­ko­mi­cie spraw­dza­ją się w pro­jek­to­wa­niu pojaz­dów, na eks­po­zy­cjach han­dlo­wych, w pomiesz­cze­niach recep­cyj­nych i sek­to­rze rozrywki.

 

100-calowy monitor profesjonalny Sony Bravia B2B
Sony Bra­via FW-100BZ40J

Pre­zen­to­wa­ne były rów­nież naj­now­sze, zaawan­so­wa­ne pro­jek­to­ry lase­ro­we 3LCD – np. mode­le VPL-FHZ80VPL-FHZ85. Wyróż­nia je wyso­ka jasność (odpo­wied­nio 6000 lm i 7300 lm), wydaj­ność, łatwość insta­la­cji i zaawan­so­wa­ne wła­ści­wo­ści funk­cjo­nal­ne. Pro­duk­ty te spraw­dzą się w róż­nych zasto­so­wa­niach w biu­rach, edu­ka­cji, muze­ach i symu­la­to­rach rozrywkowych.

Two­rze­nie moż­li­wo­ści dla firm i zapew­nia­nie praw­dzi­wej elastyczności

Klu­czo­wą rolę w speł­nia­niu potrzeb po pan­de­mii nadal odgry­wa plat­for­ma Sony TEOS. Wpro­wa­dzo­no w niej ofer­tę chmu­ro­wą, nowy inter­fejs użyt­kow­ni­ka oraz roz­wią­za­nia do biu­ra hybry­do­we­go. Aby wzbo­ga­cić impo­nu­ją­cy eko­sys­tem apli­ka­cji do zarzą­dza­nia miej­scem pra­cy, fir­ma Sony zapo­wie­dzia­ła nową apli­ka­cję TEOS Meet. Łączy ona sys­tem Con­nect z apli­ka­cją Employ­ee, umoż­li­wia­jąc bez­pro­ble­mo­we udo­stęp­nia­nie tre­ści. Jest w peł­ni zgod­na z urzą­dze­nia­mi z sys­te­ma­mi Andro­id i iOS, a tak­że z plat­for­mą Micro­soft Teams. Sta­no­wi naj­now­szy ele­ment w ofer­cie roz­wią­zań biu­ro­wych Sony.

Nowa era pro­jek­cji w domu

W tym roku mija 50 lat, odkąd fir­ma Sony zaczę­ła dostar­czać klien­tom naj­wyż­szej jako­ści pro­jek­to­ry będą­ce źró­dłem inten­syw­nych prze­żyć i roz­ryw­ki. W kwiet­niu 2022 r. w ofer­cie poja­wi­ły się dwa prze­zna­czo­ne do domu pro­jek­to­ry lase­ro­we SXRD o natyw­nej roz­dziel­czo­ści 4K: VPL-XW7000ESVPL-XW5000ES. Te nowe, kom­pak­to­we mode­le z naj­mniej­szym na świe­cie, 0,61-calowym pane­lem SXRD (3840 × 2160) odzna­cza­ją się wyso­ką roz­dziel­czo­ścią i kon­tra­stem, dzię­ki cze­mu two­rzą naj­lep­sze warun­ki do oglą­da­nia w domu. Nowy sys­tem optycz­ny o sze­ro­kim zakre­sie dyna­mi­ki, naj­lep­szy w tej kla­sie sprzę­tu pro­ce­sor Sony „X1™ Ulti­ma­te for pro­jec­tor”, opar­ty na tech­no­lo­gii tele­wi­zo­rów BRAVIA® i zop­ty­ma­li­zo­wa­ny do użyt­ku w pro­jek­to­rach, oraz jasność 3200 i 2000 lume­nów zapew­nia­ją nowym pro­duk­tom pozy­cję lide­rów rynku.

Projektor do kina domowego Sony
Pro­jek­tor Sony VPL-XW5000ES

Łatwiej­szy dostęp do uczelni

Sony sta­le dostar­cza zaawan­so­wa­ne roz­wią­za­nia wspo­ma­ga­ją­ce naucza­nie hybry­do­we. Zwięk­sza­ją one atrak­cyj­ność zajęć, uła­twia­ją pra­cę nauczy­cie­lom, a stu­den­tom poma­ga­ją osią­gać lep­sze wyni­ki. Jed­nym z takich roz­wią­zań jest mikro­fon sufi­to­wy z tech­no­lo­gią kształ­to­wa­nia wiąz­ki i łącza­mi IP MAS-A100, któ­ry pozwa­la pro­wa­dzić wykła­dy i pre­zen­ta­cje z wol­ny­mi ręka­mi. Roz­wią­za­nie do ana­li­zy brze­go­wej (REA-C1000) poma­ga nato­miast two­rzyć efek­tow­ne mate­ria­ły wideo przy mini­mal­nym zaan­ga­żo­wa­niu zaso­bów. Jego funk­cje, takie jak auto­ma­tycz­ne wydo­by­wa­nie pisma odręcz­ne­go i nakła­da­nie gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej bez klu­cza chro­mi­nan­cyj­ne­go, pozwa­la­ją wyod­ręb­niać obraz mów­cy i nakła­dać go na dowol­ne tło. Nie są do tego potrzeb­ne żad­ne spe­cja­li­stycz­ne umie­jęt­no­ści. Roz­wią­za­nie w połą­cze­niu z kame­rą PTZ śle­dzi mów­cę na pod­sta­wie ana­li­zy obra­zu co zna­ko­mi­cie spraw­dza się w aulach i dużych salach.

Kame­ry zdal­nie ste­ro­wa­ne, w tym PTZ (pan-tilt-zoom), łączą wyjąt­ko­wą jakość obra­zu z  dużym zoo­mem i płyn­nym dzia­ła­niem. Nowe­go, kom­pak­to­we­go gło­śni­ka SLS-1A moż­na uży­wać w połą­cze­niu z mikro­fo­nem MAS-A100, by zwięk­szyć wydaj­ność tech­no­lo­gii wzmac­nia­nia mowy w kla­sach i salach wykładowych.

Fir­ma Sony na tar­gach ISE 2022 zapre­zen­to­wa­ła naj­now­sze pro­duk­ty i roz­wią­za­nia audio­wi­zu­al­ne dla biur, edu­ka­cji, han­dlu oraz do kina domowego.

 

__________

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

 

Top