Sony C3 Portal — rozwiązanie do zdalnego przesyłania materiałów video

Fir­ma Sony poin­for­mo­wa­ła o uru­cho­mie­niu nowe­go roz­wią­za­nia C3 Por­tal, prze­zna­czo­ne­go do łącze­nia kamer z chmu­rą i szyb­kiej, sta­bil­nej trans­mi­sji łącza­mi komór­ko­wy­mi. C3 Por­tal (z ang. Came­ra-Con­nect-Clo­ud Por­tal) pozwa­la ope­ra­to­ro­wi łatwo i szyb­ko prze­sy­łać pli­ki z pla­nu zdję­cio­we­go do stu­dia mon­ta­żo­we­go. Słu­żą­ca do tego pro­sta w uży­ciu apli­ka­cja mobil­na „C3 Por­tal App” jest dostęp­na na urzą­dze­nia z sys­te­ma­mi Andro­id i iOS*. Oprócz tego nowe roz­wią­za­nie auto­ma­tycz­nie uzu­peł­nia prze­sy­ła­ne pli­ki meta­da­ny­mi, dzię­ki cze­mu mate­riał docie­ra­ją­cy do chmu­ry moż­na bez­pro­ble­mo­wo skie­ro­wać do post­pro­duk­cji, zwięk­sza­jąc efek­tyw­ność pra­cy. Prze­sła­ne z tere­nu pli­ki są udo­stęp­nia­ne do pro­duk­cji. W rezul­ta­cie zdal­nym two­rze­niem tre­ści w chmu­rze mogą się zaj­mo­wać ope­ra­to­rzy kamer, mon­ta­ży­ści, pro­du­cen­ci, a nawet klienci.

Sony C3 Portal

C3 Por­tal zapew­nia sze­ro­ki zakres funk­cjo­nal­no­ści i prak­tycz­nych korzy­ści dla nadaw­ców zaj­mu­ją­cych się pro­duk­cją wia­do­mo­ści oraz twór­ców róż­ne­go rodza­ju treści:

 

  • Szyb­kie i łatwe łącze­nie kame­ry z chmu­rą przy uży­ciu dedy­ko­wa­nej apli­ka­cji mobil­nej: ope­ra­tor wyko­nu­je intu­icyj­ne czyn­no­ści, logu­jąc się w apli­ka­cji i ska­nu­jąc kod QR umiesz­czo­ny na kamerze**.
  • Szyb­ka i sta­bil­na trans­mi­sja przez sieć komór­ko­wą: użyt­kow­nik może połą­czyć kame­rę ze smart­fo­nem przez USB i bez­piecz­nie prze­sy­łać pli­ki do chmu­ry z uży­ciem naj­no­wo­cze­śniej­szych sie­ci 5G, popu­lar­nych LTE i bez­prze­wo­do­wych Wi-Fi.  Moż­li­we jest tak­że łącze­nie wie­lu sie­ci komór­ko­wych w celu przy­spie­sze­nia transmisji***.
  • Prze­sy­ła­nie na bie­żą­co powsta­ją­cych pli­ków**: ta funk­cja pozwa­la prze­sy­łać pli­ki do ośrod­ka w trak­cie zdjęć, co skra­ca mon­taż w produkcji.
  • Kom­plek­so­wa orga­ni­za­cja pra­cy z meta­da­ny­mi w celu zapew­nie­nia wydaj­nej pro­duk­cji: ope­ra­to­rzy kamer, repor­te­rzy lub reży­se­rzy mogą przy­go­to­wać meta­da­ne pla­no­wa­nia, obej­mu­ją­ce na przy­kład nazwi­ska człon­ków eki­py lub tema­ty fil­mu, i przed roz­po­czę­ciem zdjęć prze­słać je do smart­fo­nów i kamer za pomo­cą roz­wią­za­nia C3 Por­tal. Meta­da­ne te są wów­czas auto­ma­tycz­nie dołą­cza­ne do pli­ków prze­sy­ła­nych do chmu­ry. Ope­ra­to­rzy kamer mogą ponad­to rów­no­le­gle doda­wać do meta­da­nych uwa­gi i znacz­ni­ki Essen­ce­Mark, pod­glą­da­jąc pli­ki pro­xy XAVC prze­sy­ła­ne do smart­fo­na. Taka orga­ni­za­cja pra­cy poma­ga przy­spie­szyć mon­taż nagra­ne­go mate­ria­łu wideo.
  • Moż­li­wość roz­po­zna­wa­nia mowy i jej zamia­ny na tekst: te funk­cje uła­twia­ją inte­gra­cję post­pro­duk­cji z opar­tym na sztucz­nej inte­li­gen­cji, chmu­ro­wym roz­wią­za­niem Sony Media Ana­ly­tics Portal.

 

Sony C3 Portal

 

— „C3 Por­tal pozy­tyw­nie wpły­nie na orga­ni­za­cję pra­cy — mówi Kaji­ta Hiro­shi, dyrek­tor ds. mar­ke­tin­gu w dzia­le Media Solu­tions w Sony Pro­fes­sio­nal Solu­tions Euro­pe. — Umoż­li­wi odej­ście od pro­ce­sów ogra­ni­czo­nych line­ar­ny­mi i fizycz­ny­mi nośni­ka­mi na rzecz pli­ków dostęp­nych bły­ska­wicz­nie dla wszyst­kich osób zaan­ga­żo­wa­nych w pro­duk­cję. Znacz­nie przy­spie­szy to mon­taż i emi­sję, obni­ży ogól­ne kosz­ty i uła­twi wspól­ną pra­cę w erze rosną­cej roli zdal­nej pro­duk­cji i postprodukcji.”

 

Wer­sja 1.0 roz­wią­za­nia C3 Por­tal zosta­nie uru­cho­mio­na pod koniec listo­pa­da 2021 r. poprzez kana­ły sprze­da­ży Sony, dosto­so­wu­jąc je sto­sow­nie do wła­snych wyma­gań, takich jak licz­ba użyt­kow­ni­ków, usłu­ga danych czy moż­li­wość uży­cia SI. W ramach dal­sze­go roz­wo­ju wpro­wa­dzo­na zosta­nie obsłu­ga kolej­nych kamer Sony i zaawan­so­wa­ne funkcje.

Po stro­nie pro­duk­cji roz­wią­za­nie C3 Por­tal będzie bez­pro­ble­mo­we w inte­gra­cji z róż­ny­mi opar­ty­mi na chmu­rze roz­wią­za­nia­mi fir­my Sony i innych dostaw­ców. Zapew­nio­na zosta­nie rów­nież bez­po­śred­nia inte­gra­cja z pakie­ta­mi do mon­ta­żu nieliniowego.

Sony C3 Portal

* Zgod­ność z sys­te­ma­mi Andro­id 10 lub now­szym i iOS 14 lub nowszym.

** Wszyst­kie funk­cje, w tym łatwe, szyb­kie łącze­nie z uży­ciem kodu QR i prze­sy­ła­nie na bie­żą­co powsta­ją­cych pli­ków, będą począt­ko­wo obsłu­gi­wa­ne przez kame­rę PXW-FX9 z wersją
3.0 opro­gra­mo­wa­nia i kame­rę PXW-Z280 z wer­sją 5.0. Wyda­nie tych wer­sji pla­no­wa­ne jest pod koniec listo­pa­da 2021 r. Wszyst­kie funk­cje z wyjąt­kiem łatwe­go, szyb­kie­go łącze­nia z uży­ciem kodu QR i prze­sy­ła­nia na bie­żą­co powsta­ją­cych pli­ków będą dostęp­ne w kame­rach ILME-FX6, PXW-Z750, PXW-Z450, PXW-X400PXW-X500.

*** Tyl­ko w sys­te­mie Android.

Źró­dło: Infor­ma­cja Prasowa

Top