Samsung Gear 360 — kamera do rejestrowania ujęć w promieniu 360 stopni

Sam­sung Elec­tro­nics poin­for­mo­wał o wpro­wa­dze­niu urzą­dze­nia Sam­sung Gear 360. Jest to kame­ra do reje­stro­wa­nia ujęć w pro­mie­niu 360 stop­ni, za pomo­cą któ­rej użyt­kow­nik może łatwo two­rzyć, prze­glą­dać i udo­stęp­niać tre­ści w posta­ci mate­ria­łów wideo i zdjęć. Gear 360 umoż­li­wia reje­stro­wa­nie obra­zów z podró­ży, spo­tkań i wie­lu innych sytu­acji w for­mie zapew­nia­ją­cej peł­nię wizu­al­nych wrażeń. 

W nowej kame­rze zasto­so­wa­no naj­lep­sze roz­wią­za­nia w ramach doświad­cze­nia Sam­sung Gala­xy, a użyt­kow­nik może two­rzyć wła­sną wir­tu­al­ną rze­czy­wi­stość i oglą­dać ją dzię­ki urzą­dze­niu Gear VR.

Samsung Gear 360

Sam­sung prze­su­wa gra­ni­cę mobil­ne­go doświad­cze­nia poza funk­cje ofe­ro­wa­ne przez smart­fo­ny – powie­dział DJ Koh, Pre­si­dent of Mobi­le Com­mu­ni­ca­tions Busi­ness, Sam­sung Elec­tro­nics. W ślad za wpro­wa­dzo­nym w ubie­głym roku Gear VR urzą­dze­nie Gear 360 zno­si kolej­ne ogra­ni­cze­nia w zanu­rza­niu się w tre­ści, zapew­nia­jąc fascy­nu­ją­ce dozna­nia wizu­al­ne i umoż­li­wia­jąc jesz­cze łatwiej­sze udo­stęp­nia­nie obra­zów sta­no­wią­cych zapis naj­waż­niej­szych chwil w życiu.

Kom­pak­to­wa kon­struk­cja i wyso­ka wydaj­ność – urzą­dze­nie na każ­dą okazję 

Sam­sung Gear 360 jest wypo­sa­żo­ny w dwa obiek­ty­wy typu „rybie oko”, któ­rym towa­rzy­szą matry­ce o roz­dziel­czo­ści 15 mega­pik­se­li. Taki układ umoż­li­wia reje­stra­cję obra­zu w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści (3840 x 1920) i to w pro­mie­niu 360 stop­ni. Urzą­dze­nie pozwa­la tak­że na uzy­ska­nie nie­ru­cho­mych obra­zów o roz­dziel­czo­ści 30 mega­pik­se­li. Kolej­na funk­cja to reje­stra­cja ujęć 180‑stopniowych za pomo­cą tyl­ko jed­ne­go obiek­ty­wu. Gear 360 jest wypo­sa­żo­ny w jasne obiek­ty­wy F2,0, któ­re umoż­li­wia­ją uzy­ska­nie zdjęć o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści oraz peł­nej pano­ra­my wideo nawet przy sła­bym oświetleniu.

Lek­ka i kom­pak­to­wa kon­struk­cja oraz sfe­rycz­ny kształt Gear 360 uła­twia­ją prze­no­sze­nie urzą­dze­nia, z któ­re­go moż­na korzy­stać zarów­no w ple­ne­rze, jak i w pomiesz­cze­niach. Do Gear 360 dołą­cza­ny jest wygod­ny w obsłu­dze trój­nóg. Urzą­dze­nie jest rów­nież kom­pa­ty­bil­ne z wie­lo­ma akce­so­ria­mi i sta­ty­wa­mi dostęp­ny­mi na rynku.

Samsung Gear 360

Doświad­cze­nie Galaxy 

Sam­sung prze­su­wa gra­ni­ce moż­li­wo­ści sprzę­tu, opro­gra­mo­wa­nia i usług, kon­stru­ując urzą­dze­nia, któ­re uspraw­nia­ją łącz­ność i udo­stęp­nia­nie tre­ści mię­dzy użyt­kow­ni­ka­mi oraz pozwa­la­ją im inten­syw­niej korzy­stać z życia w bar­dziej zor­ga­ni­zo­wa­ny spo­sób. Fir­ma zmie­nia defi­ni­cję tego, co jest moż­li­we, wykra­cza­jąc poza ogra­ni­cze­nia współ­cze­snej tech­no­lo­gii i wpro­wa­dza­jąc roz­wią­za­nia pozwa­la­ją­ce na spraw­ne i jed­no­cze­sne korzy­sta­nie z róż­nych mobil­nych doświadczeń.

Dzię­ki urzą­dze­niu Gear 360 zsyn­chro­ni­zo­wa­ne­mu ze smart­fo­nem Sam­sung użyt­kow­ni­cy będą mogli oglą­dać tre­ści w cza­sie rze­czy­wi­stym w trak­cie nagry­wa­nia. Gear 360 auto­ma­tycz­nie prze­sy­ła zare­je­stro­wa­ne fil­my do pamię­ci smart­fo­na lub umoż­li­wia ich wysła­nie bez­po­śred­nio do ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych, takich jak Face­bo­ok, YouTu­be czy Google Stre­et View. Samo­dziel­nie zare­je­stro­wa­ną treść w reali­stycz­nym 360‑stopniowym for­ma­cie moż­na oglą­dać za pomo­cą urzą­dze­nia Gear VR. Wszyst­kie nie­zbęd­ne funk­cje będą dostęp­ne w ramach spe­cjal­nej mobil­nej apli­ka­cji, któ­rą moż­na pobrać z Gala­xy Apps i Google Play. Dal­sza obrób­ka i edy­cja będzie moż­li­wa za pomo­cą odpo­wied­nie­go opro­gra­mo­wa­nia komputerowego.

Gear 360 jest kom­pa­ty­bil­ny z wybra­ny­mi smart­fo­na­mi Sam­sung, w tym z Gala­xy S7 i Gala­xy S7 Edge oraz Gala­xy S6+, Note 5, Gala­xy S6 edge i Gala­xy S6.

Kame­ra Gear 360 będzie dostęp­na od II kwar­ta­łu 2016 roku w wybra­nych krajach.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­du­je się na stro­nie www​.sam​sung​mo​bi​le​press​.com.

Samsung Gear 360

Sam­sung Gear 360 – dane techniczne:

Apa­rat fotograficzny Dwa apa­ra­ty z matry­ca­mi CMOS 15 mega­pik­se­li i obiek­ty­wa­mi „rybie oko”
Pro­ce­sor obrazu DRIMe5s
Wideo MP4 (H.265)

- Tryb dwu­obiek­ty­wo­wy: 3840 x 1920 (30 kl./s)

Zdję­cia JPEG

- Tryb dwu­obiek­ty­wo­wy: 30 mega­pik­se­li (7776 x 3888)

Audio Kode­ki: MP3/AAC/AAC+/eAAC+

For­mat: MP3, M4A, AACOGG

Pamięć Kar­ta microSD (do 128 GB)
Funk­cje Wyświe­tlacz

-  0,5” (72 x 32) PMOLED

Tryb reje­stra­cji obrazu

-   Wideo, zdję­cia, film poklat­ko­wy, wideo w pętli

Tryb apa­ra­tu fotograficznego

- Tryb jed­no-/dwu­obiek­ty­wo­wy

Usta­wie­nia apa­ra­tu fotograficznego

- Ostrość, balans bie­li, HDR, EV, limit ISO, reduk­cja szu­mu wiatru

Pyło- i wodosz­czel­ność IP53
Usłu­gi Samsung Sam­sung Gear 360 App, PC S/W (Gear 360 ActionDirector)
Łącz­ność WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz)

WiFi Direct,

BT wer. 4.1

USB 2.0

NFC

Czuj­ni­ki Akce­le­ro­metr, żyroskop
Wymia­ry 66,7 x 56,2 x 60 mm
Waga 153 g (z baterią)
Bate­ria 1350 mAh litowo-jonowa

*Wszel­kie opi­sa­ne w niniej­szym doku­men­cie funk­cje, cechy, spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne oraz inne infor­ma­cje o pro­duk­tach – m.in. doty­czą­ce zalet, sty­li­sty­ki, cen, kom­po­nen­tów, para­me­trów, dostęp­no­ści i moż­li­wo­ści – mogą ulec zmia­nie bez wcze­śniej­sze­go powia­do­mie­nia, nie skut­ku­jąc żad­ny­mi zobowiązaniami.

**Wydaj­ność bate­rii może róż­nić się w zależ­no­ści od kon­fi­gu­ra­cji i spo­so­bu korzy­sta­nia z urządzenia.

Źró­dło: http://​sam​sung​me​dia​.pl/​p​r​/​3​0​9​4​5​1​/​s​a​m​s​u​n​g​-​g​e​a​r​-​3​6​0​-​n​o​w​y​-​s​p​o​s​o​b​-​r​e​j​e​s​t​r​o​w​a​n​i​a​-​z​d​a​r​z​e​n​-​i​-​u​d​o​s​t​e​p​n​i​a​n​i​a​-​t​r​e​sci

Top