Press Photo Expo 2018

Po raz kolej­ny na począt­ku roku Adam Nur­kie­wicz orga­ni­zu­je Press Pho­to Expo. Jak sam o tym mówi, jest to miej­sce gdzie spo­ty­ka­ją się pro­fe­sjo­nal­ni foto­gra­fo­wie. W tym roku tar­gi odbę­dą się 22 stycz­nia w Domu Towa­ro­wym Bra­ci Jabł­kow­skich w War­sza­wie przy ul. Brac­kiej 25. Przez cały będzie nie tyl­ko moż­na zapo­znać się ze sprzę­tem foto­gra­ficz­nym takich firm jak Canon, Nikon, Sony, Olym­pus. Będą też obec­ne fir­my któ­rych sprzęt uży­wa­ny jest do post­pro­duk­cji czy­li EIZO, Wacom, Epson. Pro­gram dnia jest boga­ty w wie­le warsz­ta­tów i pre­lek­cji — wie­lu foto­gra­fów poka­że swo­je zdję­cia, praw­nik będzie miał wykład o pra­wie autor­skim a fizjo­te­ra­peu­ta pod­po­wie jak dbać o swo­je zdro­wie. O szcze­gó­łach jak ten dzień będzie wyglą­dał w roz­mo­wie z Paw­łem Dumą opo­wia­da sam organizator.

Top