Paweł Bogumił – inHuman

Leica 6×7 Gal­le­ry War­sza­wa poka­zu­je wysta­wę Paw­ła Bogu­mi­ła pod prze­wrot­nym tytu­łem „inHU­MAN”. Ta gra słów dosko­na­le odda­je skraj­ne emo­cje, któ­rych doświad­cza­my, patrząc na 40 czar­no-bia­łych foto­gra­fii małp, któ­re arty­sta spor­tre­to­wał przez kra­ty i szy­by euro­pej­skich ogro­dów zoologicznych.

Nie­któ­re foto­gra­fie budzą pod­świa­do­my lęk przed potęż­ny­mi zwie­rzę­ta­mi – inne powo­du­ją, że zasta­na­wia­my się o czym myśli oso­ba na zdję­ciu. Pod­świa­do­mie zapo­mi­na­my, że patrzy­my na zwie­rzę. Por­tre­ty Bogu­mi­ła, wyko­na­ne z nie­ma­łym kunsz­tem foto­gra­ficz­nym, powo­du­ją, że wło­sy na naszych kar­kach się jeżą.

Wysta­wie towa­rzy­szy album pod tym samym tytu­łem, „inHU­MAN”, zawie­ra­ją­cy posze­rzo­ny zestaw por­tre­tów, opa­trzo­ny tek­sta­mi Ada­ma Mazu­ra, Aga­ty Czar­nac­kiej i Macie­ja Tro­ja­na oraz zapi­sem roz­mo­wy Wojt­ka Wie­te­ski z Paw­łem Bogumiłem.

Wysta­wa trwa 26.02 — 03.04.2016, wstęp na wysta­wę płat­ny: bilet nor­mal­ny 10 zł, ulgo­wy 7 zł
godzi­ny otwar­cia gale­rii: poniedziałek–sobota 10–20, nie­dzie­la 12–18

Leica 6×7 Gal­le­ry War­sza­wa, Mysia 3, 00–496 Warszawa

Źró­dło: http://​war​saw​.leica​-gal​le​ry​.pl/​p​a​w​e​l​-​b​o​g​u​m​i​l​-​i​n​h​u​m​an/

Top