Obiektyw z wbudowaną lampą — Canon EF‑S 35mm f/2.8 Macro IS STM

Na począt­ku kwiet­nia 2017 roku Canon zapre­zen­to­wał nowy obiek­tyw Canon EF‑S 35mm f/2.8 Macro IS STM. Tego same­go dnia pod­czas tar­gów Film Video Foto w Łodzi uda­ło się Szy­mo­no­wi Glon­ko­wi poroz­ma­wiać o tym obiek­ty­wie z Rober­tem Woź­nia­kiem z Canon Pol­ska. Nie­wąt­pli­wie cie­ka­wost­ką jest, że obiek­tyw ma wbu­do­wa­ną lam­pę led, któ­ra pomo­że doświe­tlić zdję­cia. Dokład­nie jak to dzia­ła moż­na zoba­czyć na filmie.

Top