Obiektyw NIKKOR Z 40mm f/2. Mała, lekka i jasna stałka do systemu Nikon Z!

Fir­ma Nikon wpro­wa­dza dziś do swo­jej ofer­ty mały, lek­ki i jasny obiek­tyw peł­no­klat­ko­wy do bez­lu­ster­ko­we­go bagne­tu Nikon Z. Gwa­ran­tu­je pięk­ną eks­pre­sję obra­zu, ale jest też świet­ny do codzien­ne­go foto­gra­fo­wa­nia. Zapew­nia ostry obraz, jest jasny i na tyle mały, aby dys­kret­nie go uży­wać, a tak­że zapew­nia wspa­nia­łe rezul­ta­ty, od wide­oblo­gów po wyra­zi­ste uję­cia z życia.

NIKKOR Z 40mm f/2

Jest to jasny stan­dar­do­wy obiek­tyw sta­ło­ogni­sko­wy, któ­ry zapew­nia natu­ral­ny kąt widze­nia, co czy­ni go ide­al­nym do wyko­ny­wa­nia nie­po­zo­wa­nych por­tre­tów, a tak­że do nagry­wa­nia wywia­dów i fil­mów instruk­ta­żo­wych. Foto­gra­fo­wa­ne oso­by czu­ją się znacz­nie swo­bod­niej nie widząc duże­go obiek­ty­wu skie­ro­wa­ne­go w swo­ją stro­nę. Jest rów­nież na tyle mały i lek­ki, że ide­al­nie nada­je się do fil­mo­wa­nia z fascy­nu­ją­cej per­spek­ty­wy pierw­szej osoby.

Moco­wa­nie Z o dużej śred­ni­cy w połą­cze­niu z dużym mak­sy­mal­nym otwo­rem względ­nym f/2 obiek­ty­wu zapew­nia dosko­na­łe rezul­ta­ty przy sła­bym świe­tle, pozwa­la­jąc na ide­al­ne uchwy­ce­nie scen z nastro­jo­wym oświe­tle­niem. Dzie­wię­cio­la­mel­ko­wa przy­sło­na zapew­nia mięk­ki, natu­ral­ny efekt bokeh: foto­gra­fo­wie i fil­mow­cy mogą reje­stro­wać obra­zy z deli­kat­nym, kre­mo­wym roz­my­ciem tła, któ­re pozwa­la na uwy­dat­nie­nie obiektu.

Dirk Jasper, Pro­duct Mana­ger w fir­mie Nikon Euro­pe, powie­dział: „Cie­szy­my się, że tym jasnym obiek­ty­wem sta­ło­ogni­sko­wym może­my wzbo­ga­cić sta­le roz­wi­ja­ją­cy się sys­tem Z fir­my Nikon. Cha­rak­te­ry­zu­je się on zna­ko­mi­tą rela­cją ceny do jako­ści, sta­no­wiąc dosko­na­ły punkt do roz­po­czę­cia pra­cy z sys­te­mem Z fir­my Nikon. Jest tak kom­pak­to­wy i lek­ki, że ide­al­nie spraw­dza się jako głów­ny obiek­tyw uni­wer­sal­ny lub jako dru­gi, lek­ki obiektyw.”

NIKKOR Z 40mm f/2

Pod­su­mo­wa­nie naj­waż­niej­szych cech: NIKKOR Z 40mm f/2
Jasny stan­dar­do­wy obiek­tyw sta­ło­ogni­sko­wy f/2: kąt widze­nia odpo­wia­da­ją­cy ogni­sko­wej 40 mm przy sto­so­wa­niu z peł­no­klat­ko­wy­mi apa­ra­ta­mi z serii Z. Gdy obiek­tyw jest uży­wa­ny z apa­ra­tem bez­lu­ster­ko­wym z serii Z for­ma­tu DX, kąt widze­nia odpo­wia­da ogni­sko­wej 60 mm.
Pełen realizm: obiek­tyw pozwa­la na reje­stro­wa­nie zdjęć i fil­mów z pięk­ny­mi szcze­gó­ła­mi, głę­bią i kolorami.
Pięk­ny efekt bokeh: przed­sta­wie­nie ostrych obiek­tów na pięk­nie, deli­kat­nie roz­my­tym tle jesz­cze nigdy nie było tak łatwe.
Wspa­nia­łe zbli­że­nia: mini­mal­na odle­głość zdję­cio­wa wyno­szą­ca zale­d­wie 0,29 m. Ostrość jest zna­ko­mi­ta tak­że na zbliżeniach.
Szyb­ki, bez­gło­śny auto­fo­kus: wyjąt­ko­wo cichy sil­nik kro­ko­wy w połą­cze­niu z więk­szą ilo­ścią świa­tła wpusz­cza­ną przez moco­wa­nie Z spra­wia­ją, że usta­wia­nie ostro­ści jest szyb­kie, dokład­ne i bezgłośne.
Zna­ko­mi­ty do fil­mo­wa­nia: odgło­sy usta­wia­nia ostro­ści nie zepsu­ją już fil­mów. Efekt „oddy­cha­nia” obiek­ty­wu został znacz­nie zre­du­ko­wa­ny, dzię­ki cze­mu pod­czas usta­wia­nia ostro­ści nie wystę­pu­ją zauwa­żal­ne zmia­ny kąta widzenia.
Miesz­czą­cy się w kie­sze­ni: na tyle mały, że moż­na go mieć sta­le na apa­ra­cie albo wsu­nąć do kie­sze­ni kurtki.
Wszech­stron­ny: bez­gło­śny pier­ścień ste­ru­ją­cy moż­na skon­fi­gu­ro­wać do usta­wia­nia ostro­ści, ste­ro­wa­nia przy­sło­ną, usta­wia­nia kom­pen­sa­cji eks­po­zy­cji lub czu­ło­ści ISO.
Zabez­pie­czo­ny: w celu ochro­ny przed kurzem i wil­go­cią obiek­tyw został dokład­nie uszczelniony¹

Źró­dło: Infor­ma­cja prasowa.

Top