O fotografii, życiu i swojej książce — Krzysztof Miller — archiwalny program

Jeden z naj­cie­kaw­szych ale tak­że naj­trud­niej­szych wywia­dów jakie prze­pro­wa­dzi­li­śmy w Foto­gra­ficz­nym Pro­gra­mie Bez Nazwy. Tak o tym mate­ria­le mówi Szy­mon Glo­nek. Oka­zją do roz­mo­wy była książ­ka napi­sa­na przez Krzysz­to­fa Mil­le­ra — 13 wojen i jed­na. W cza­sie wywia­du roz­ma­wia­li­śmy o życiu repor­te­ra. O życiu tym na woj­nie ale tak­że w cza­sie poko­ju. Roz­ma­wia­li­śmy czym jest foto­gra­fia i dla­cze­go Krzysz­tof wybrał taką dro­gę. Nie­ste­ty jak oka­za­ło się jakiś czas póź­niej był to jedy­ny wywiad jaki pro­wa­dzą­cy Pro­gram Bez Nazwy prze­pro­wa­dzi­li z foto­gra­fem. Zapra­sza­my do oglądania.

Top