Nikon DL — nowe kompakty premium

Nikon poin­for­mo­wał o wpro­wa­dze­niu na rynek nowej serii apa­ra­tów kom­pak­to­wych pod nazwą DL. Wkrót­ce im się przyj­rzy­my w pro­gra­mie. Poni­żej infor­ma­cja prasowa.

DL_24_85_SL_SLup_frt34r

Fir­ma Nikon pod­no­si poprzecz­kę na ryn­ku kom­pak­to­wych apa­ra­tów pre­mium wpro­wa­dza­jąc gamę cał­ko­wi­cie nowych mode­li. Dzię­ki połą­cze­niu legen­dar­nych obiek­ty­wów NIKKOR, poręcz­nej for­my i zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii, nowe apa­ra­ty Nikon DL gwa­ran­tu­ją nie­zwy­kłą jakość zdjęć w każ­dych okolicznościach.
Nową gamę apa­ra­tów two­rzą trzy mode­le: Nikon DL24-85 f/1.8–2.8, Nikon DL18-50 f/1.8–2.8 oraz Nikon DL24-500 f/2.8–5.6. Każ­dy z nich został wypo­sa­żo­ny w obiek­tyw zmien­no­ogni­sko­wy NIKKOR o dosko­na­łych para­me­trach – porów­ny­wal­nych z obiek­ty­wa­mi prze­zna­czo­ny­mi do cyfro­wych lustrza­nek Niko­na – oraz jed­no­ca­lo­wą matry­cę for­ma­tu CX. Apa­ra­ty Nikon DL umoż­li­wia­ją wyko­ny­wa­nie zdjęć o roz­dziel­czo­ści 20,8 mln pik­se­li w for­ma­cie JPEG lub NEF (RAW) oraz nagry­wa­nie fil­mów w jako­ści 4K/UHD 30p/25p. Obiek­tyw każ­de­go z apa­ra­tów jest ozdo­bio­ny cha­rak­te­ry­stycz­nym zło­tym pier­ście­niem NIKKOR.

DL24_500_HB_DL1

Ponad­to wszyst­kie kom­pak­to­we apa­ra­ty pre­mium Nikon DL posia­da­ją cenio­ny, zaawan­so­wa­ny hybry­do­wy AF, któ­ry bły­ska­wicz­nie usta­wia ostrość na foto­gra­fo­wa­nym obiek­cie. Czte­ror­dze­nio­wy pro­ce­sor EXPEED 6A to mózg każ­de­go z apa­ra­tów. Pozwa­la on wyko­ny­wać zdję­cia z nie­wia­ry­god­ną pręd­ko­ścią 60 kl./s przy ostro­ści usta­wio­nej na pierw­szej klat­ce oraz do 20 kl./s w try­bie cią­głe­go AF. Opra­co­wa­ny przez fir­mę Nikon sys­tem optycz­nej reduk­cji drgań (VR) z podwój­ną detek­cją, zapew­nia dosko­na­łą sku­tecz­ność wykry­wa­nia i kom­pen­sa­cji drgań. Każ­dy z apa­ra­tów cechu­je się bły­ska­wicz­nym uru­cha­mia­niem i krót­kim cza­sem reak­cji. Nowe kom­pak­ty są rów­nież wypo­sa­żo­ne w gniaz­do „gorą­cej stop­ki” ISO 518, dzię­ki cze­mu mogą współ­pra­co­wać z lam­pa­mi bły­sko­wy­mi mar­ki Nikon. Wśród akce­so­riów prze­zna­czo­nych do nowych apa­ra­tów znaj­du­je się tak­że opcjo­nal­ny rucho­my wizjer elek­tro­nicz­ny (EVF) DF-E1 z czuj­ni­kiem zbli­że­nia oka, wypo­sa­żo­ny w wyraź­ny wyświe­tlacz o wyso­kim kon­tra­ście. Użyt­kow­ni­cy cyfro­wych lustrza­nek Niko­na doce­nią dosko­na­le zna­ny układ przy­ci­sków ste­ro­wa­nia, pokrę­teł i menu.

DL_18_50_fronttop

Ines Ber­nar­des, kie­row­nik ds. pro­duk­tów Nikon DL w fir­mie Nikon Euro­pe, powie­dzia­ła: „Wej­ście fir­my Nikon na rynek kom­pak­to­wych apa­ra­tów kla­sy pre­mium z trze­ma dosko­na­ły­mi mode­la­mi to świet­na wia­do­mość dla foto­gra­fów, któ­rzy nie chcą godzić się na żad­ne kom­pro­mi­sy. Każ­dy z tych mode­li zmu­si scep­ty­ków do zre­wi­do­wa­nia opi­nii na temat jako­ści zdjęć ofe­ro­wa­nej przez kom­pak­ty. Roz­dziel­czość optycz­na obiek­ty­wów NIKKOR i jakość odwzo­ro­wa­nia szcze­gó­łów są na naj­wyż­szym pozio­mie. Wspól­ne cechy wszyst­kich apa­ra­tów z tej serii to poręcz­ność i szyb­kość dzia­ła­nia, dzię­ki któ­rym moż­na wybrać urzą­dze­nie na takiej samej zasa­dzie, na jakiej wybie­ra się obiek­tyw – według zakre­su ogni­sko­wych naj­le­piej odpo­wia­da­ją­ce­go sty­lo­wi lub oko­licz­no­ściom robie­nia zdjęć. Zarów­no miło­śni­cy dyna­micz­ne­go, jak i dys­kret­ne­go foto­gra­fo­wa­nia będą zachwy­ce­ni rezul­ta­ta­mi, jakie mogą uzyskać”.

Kom­pak­to­we wymia­ry bez kom­pro­mi­sów – teraz każ­de zdję­cie może być tym najlepszym

DL_24_85_SL_top

Nikon DL24-85 f/1.8–2.8 – koniec z utra­co­ny­mi oka­zja­mi do wyko­na­nia nie­zwy­kłych zdjęć

Zasto­so­wa­ny w apa­ra­cie jasny obiek­tyw zmien­no­ogni­sko­wy NIKKOR 24–85mm f/1.8–2.8 jest nie­zmier­nie uni­wer­sal­ny, a dzię­ki try­bo­wi Super makro pozwa­la uzy­skać wyjąt­ko­wo szcze­gó­ło­we zbli­że­nia. Na obu­do­wie obiek­ty­wu znaj­du­je się kon­fi­gu­ro­wal­ny pier­ścień ste­ru­ją­cy i pier­ścień zoo­mu. Dodat­ko­wo model jest wypo­sa­żo­ny w odchy­la­ny ekran doty­ko­wy OLED o roz­dziel­czo­ści 1 mln 37 tys. punk­tów i pod­no­szo­ną lam­pę błyskową.
Apa­rat będzie dostęp­ny w kolo­rze srebr­nym i czar­nym, do sprze­da­ży tra­fi w czerw­cu 2016. r, w prze­wi­dy­wa­nej cenie deta­licz­nej ok. 3099 PLN.

DL_18_50_left

Nikon DL18-50 f/1.8–2.8 – nie­zwy­kłe per­spek­ty­wy w poręcz­nej formie

Impo­nu­ją­cy mak­sy­mal­ny otwór względ­ny f/1,8 przy ogni­sko­wej 18 mm spra­wia, że obiek­tyw tego apa­ra­tu jest naj­ja­śniej­szym ultra­sze­ro­ko­kąt­nym obiek­ty­wem w histo­rii fir­my Nikon. W jego kon­struk­cji zasto­so­wa­no cenio­ne powło­ki nano­kry­sta­licz­ne, zapew­nia­ją­ce bar­dziej kon­tra­sto­wy obraz. Apa­rat wypo­sa­żo­no w odchy­la­ny ekran doty­ko­wy OLED o roz­dziel­czo­ści 1 mln 37 tys. punk­tów. Dodat­ko­wo w mode­lu zasto­so­wa­ną wbu­do­wa­ną funk­cję korek­cji perspektywy.
Apa­rat będzie dostęp­ny w kolo­rze czar­nym, do sprze­da­ży tra­fi w czerw­cu 2016 r., w prze­wi­dy­wa­nej cenie deta­licz­nej ok. 3799 PLN.

DL_24_500_LCD_2

Nikon DL24-500 f/2.8–5.6 – ogrom­ny zasięg i nie­zwy­kła jakość zdjęć

Dzię­ki obiek­ty­wo­wi NIKKOR z 21-krot­nym zoo­mem optycz­nym oraz try­bo­wi SPORT (VR) ten model serii DL to ide­al­na pro­po­zy­cja dla foto­gra­fów zawsze goto­wych reje­stro­wać dyna­micz­ne sce­ny. Apa­rat ma wbu­do­wa­ny wizjer elek­tro­nicz­ny OLED o roz­dziel­czo­ści 2 mln 359 tys. pik­se­li oraz rucho­my ekran doty­ko­wy OLED o wyso­kiej rozdzielczości.
Apa­rat będzie dostęp­ny w kolo­rze czar­nym, do sprze­da­ży tra­fi w czerw­cu 2016 r., w prze­wi­dy­wa­nej cenie deta­licz­nej ok. 4149 PLN.

[file­away type=“table” base=“2”]

Top