Moni­tory do zadań spe­cjal­nych i ich miej­sce w sys­te­mie CMS

Paweł Wasz­niew­ski eks­pert EIZO Pol­ska opo­wia­da o moni­to­rach. Dla­cze­go jest to tak waż­ny i nie­ste­ty nie­do­ce­nia­ny ele­ment pra­cy foto­gra­fa. Na co zwró­cić uwa­gę przy wybo­rze moni­to­ra? Jak uło­żyć przy­go­to­wać swo­je miej­sce pra­cy do obrób­ki zdjęć? Mię­dzy inny­mi na te pyta­nia Paweł odpo­wia­da pod­czas wykładu.

Top