Mikrofony czyli dźwięk na planie filmowym a prawo

Co jest nie­od­łącz­nym ele­men­tem każ­de­go fil­mu? Obo­jęt­nie czy to nagra­nie fil­mu z wese­la, film fabu­lar­ny czy nagra­nie fil­mu z waka­cji? Oczy­wi­ście obraz. Ale tak­że dźwięk. Bez dźwię­ku film tra­ci na swej atrak­cyj­no­ści. I mało kto chce go oglą­dać. Cza­sa­mi dźwięk nagry­wa­my razem z fil­mem, cza­sa­mi doda­je­my w post­pro­duk­cji. Ale waż­ne jest czym i jak ten dźwięk nagry­wa­my aby był czy­sty, bez zakłó­ceń no i jak się oka­zu­je zgod­nie z pra­wem. Pod­czas XX tar­gów Film Video Foto w Łodzi fir­ma Aplauz, dys­try­bu­tor pro­duk­tów Sen­n­he­iser zor­ga­ni­zo­wa­ła bar­dzo cie­ka­wy wykład o zmia­nach pra­wa doty­czą­cych bez­prze­wo­do­we­go prze­sy­ła­nia dźwię­ku.  Zapra­sza­my do obej­rze­nia wykła­du na temat: Mikro­fo­ny bez­prze­wo­do­we a prawo.

Top