Mikrofon pojemnościowy Saramonic SmartMic5 UC ze złączem USB‑C

Sara­mo­nic SmartMic5 UC to nie­wiel­ki kie­run­ko­wy mikro­fon pojem­no­ścio­wy typu shot­gun, któ­ry z łatwo­ścią pod­łą­czysz do swo­je­go smart­fo­na, table­tu lub kom­pu­te­ra wypo­sa­żo­ne­go w port USB‑C. Ergo­no­micz­na kon­struk­cja pozwa­la pre­cy­zyj­nie usta­wić jego poło­że­nie (180° góra/dół), a zin­te­gro­wa­ne moco­wa­nie antyw­strzą­so­we zapo­bie­ga nie­po­żą­da­nym wibra­cjom. Mikro­fon pojem­no­ścio­wy Sara­mo­nic SmartMic5 UC to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla twór­ców tre­ści video lub osób trans­mi­tu­ją­cych na żywo za pomo­cą takich plat­form jak YouTu­be, Tik­Tok lub Insta­gram, któ­rym zale­ży na wyso­kiej jako­ści dźwię­ku i eks­pre­so­wym cza­sie pod­łą­cza­nia urzą­dze­nia. Do zesta­wu dołą­czo­no rów­nież pian­kę prze­ciw­wietrz­ną oraz osło­nę typu dead­cat, któ­re zapew­nią opty­mal­ną reduk­cję szu­mu wiatru.
Głów­ne cechy mikrofonu
• mikro­fon pojem­no­ścio­wy wypo­sa­żo­ny w złą­cze USB typu C
• kom­pa­ty­bil­ny ze smart­fo­na­mi i table­ta­mi z Androidem
• emi­syj­na jakość dźwię­ku, któ­ra świet­nie spraw­dzi się w mate­ria­łach wideo lub podcastach
• bar­dzo dobrze zbie­ra sygnał z przo­du, jed­no­cze­śnie tłu­miąc dźwię­ki docie­ra­ją­ce do mikro­fo­nu z boku i z tyłu
• ide­al­ny dla twór­ców nagry­wa­ją­cych na YouTu­be, Twitch, Tik­Tok lub Instagram
• goto­wy do uży­cia od razu po pod­łą­cze­niu do złą­cza USB‑C
• zin­te­gro­wa­ne moco­wa­nie antyw­strzą­so­we zapo­bie­ga­ją­ce nie­po­żą­da­nym wibracjom
• prze­gu­bo­wa kon­struk­cja umoż­li­wia­ją­ca usta­wie­nie mikro­fo­nu w opty­mal­nej pozy­cji (90° w górę i 90° w dół)
• w zesta­wie pian­ka prze­ciw­wietrz­na oraz osło­na typu dead­cat redu­ku­ją­ce szum wia­tru pod­czas nagrań

Wspa­nia­ła jakość dźwięku
Dźwięk nagry­wa­ny za pomo­cą mikro­fo­nu wbu­do­wa­ne­go w smart­fon lub tablet może pozba­wić Two­je fil­my efek­tu “wow”. Dopil­nuj, aby było Cię sły­chać gło­śno i wyraź­nie! Się­gnij po mikro­fon pojem­no­ścio­wy Sara­mo­nic SmartMic5 UC, któ­ry z powo­dze­niem pod­łą­czysz do urzą­dzeń wypo­sa­żo­nych w złą­cze USB typu C. Zyskaj emi­syj­ną jakość dźwię­ku w swo­ich pro­duk­cjach video! Dzię­ki kie­run­ko­wej kon­struk­cji na pierw­szy plan wybi­je się głos kie­ro­wa­ny do mikro­fo­nu, a dźwię­ki tła zosta­ną zre­du­ko­wa­ne do mini­mum. Podłuż­na kon­struk­cja typu mini-shot­gun pozwo­li rów­nież bar­dziej odsu­nąć się od urzą­dze­nia, przy zacho­wa­niu odpo­wied­niej gło­śno­ści i opty­mal­nych para­me­trów nagrania.
Ultra­lek­ki mikro­fon pojemnościowy
Mikro­fon pojem­no­ścio­wy Sara­mo­nic SmartMic5 UC ze złą­czem USB‑C ma nie­co ponad 14 cen­ty­me­trów dłu­go­ści i waży jedy­nie 13 gra­mów. Dzię­ki takim para­me­trom bez tru­du znaj­dziesz dla nie­go miej­sce w swo­jej tor­bie lub ple­ca­ku. Urzą­dze­nie nie wyma­ga insta­lo­wa­nia spe­cjal­nych apli­ka­cji i pod­łą­cza­nia dodat­ko­wych źró­deł zasi­la­nia. Po pro­stu wepnij mikro­fon do por­tu USB‑C i ciesz się kry­sta­licz­ną jako­ścią dźwię­ku pod­czas nagry­wa­nia fil­mów, któ­re wyko­rzy­stasz w swo­ich mediach spo­łecz­no­ścio­wych — na Tik­To­ku, YouTu­bie lub Instagramie!
Goto­wy do pra­cy w cią­gu kil­ku sekund
Stan­dard USB‑C cały czas zysku­je na popu­lar­no­ści. Moż­na go dziś spo­tkać w wie­lu mode­lach smart­fo­nów, table­tów i kom­pu­te­rów. Mikro­fon Sara­mo­nic SmartMic5 UC współ­pra­cu­je z taki­mi sys­te­ma­mi jak Andro­id, iOS, Win­dows lub MacOS. Wystar­czy wpiąć urzą­dze­nie do gniaz­da USB‑C i możesz zacząć nagry­wać! Żad­nych ste­row­ni­ków, apli­ka­cji i dodat­ko­wych źró­deł zasi­la­nia. Wybie­ra­jąc ten model, zysku­jesz pew­ność, że Twój sprzęt nagra­nio­wy będzie goto­wy do pra­cy w cią­gu zale­d­wie kil­ku sekund!
Wygod­na regu­la­cja ustawienia
Pra­ca z mikro­fo­nem kie­run­ko­wym wyma­ga odpo­wied­nie­go usta­wie­nia, któ­re pozwo­li zatrzy­mać Twój głos na pierw­szym pla­nie i zre­du­ko­wać do mini­mum dźwię­ki tła. Sara­mo­nic SmartMic5 UC pozwa­la zro­bić to szyb­ko i wygod­nie. Dzię­ki zasto­so­wa­niu spe­cjal­ne­go prze­gu­bu możesz skie­ro­wać mikro­fon dokład­nie tam, gdzie znaj­du­je się źró­dło dźwię­ku, na któ­rym naj­bar­dziej Ci zale­ży. To roz­wią­za­nie spra­wi, że Twój głos będzie zawsze na pierw­szym planie!
Kompatybilność
• smart­fo­ny i table­ty z Andro­idem wypo­sa­żo­ne w złą­cze USB‑C
• kom­pu­te­ry wypo­sa­żo­ne w złą­cze USB‑C
• urzą­dze­nia z sys­te­mem iOS wypo­sa­żo­ne w złą­cze USB‑C:
– Apple iPad Air (4 generacja)
– Apple iPad Pro (3 i 4 generacja)
Specyfikacja
• model: mikro­fon pojem­no­ścio­wy Sara­mo­nic SmartMic5 UC ze złą­czem USB‑C
• zasi­la­nie: z urzą­dze­nia, do któ­re­go pod­łą­czo­ny jest mikrofon
• złą­cze: USB‑C
• cha­rak­te­ry­sty­ka: pojem­no­ścio­wy / kierunkowy
• sto­su­nek sygna­łu do szu­mu: 60 dB SPL
• czu­łość: ‑37 ± 2 dB (0 dB = 1 V / Pa, przy 1 kHz)
• zakres czę­sto­tli­wo­ści: 75 — 16 kHz
• bit rate: 16-bit
• czę­sto­tli­wość prób­ko­wa­nia: 48 KHz
• wymia­ry: 142 x 18 mm
• waga: 13 g
Zawar­tość zestawu
• mikro­fon pojem­no­ścio­wy Sara­mo­nic SmartMic5 UC ze złą­czem USB‑C
• pian­ka przeciwwietrzna
• osło­na prze­ciw­wietrz­na typu deadcat

CENA KATALOGOWA: 289 PLN

Źró­dło: infor­ma­cja prasowa.

Top