Manfrotto Pro Light 3N1-36 — plecak dla fotografa

Wygo­dy ple­cak w któ­rym zmiesz­czę dwa body, 4 obiek­ty­wy, lam­pę pamię­ci, lap­to­pa i dodat­ko­we aku­mu­la­to­ry i jesz­cze swo­je dro­bia­zgi? Ile raz widzie­li­ście gdzieś w inter­ne­cie takie pyta­nie? My wie­le razy. Dla­te­go posta­no­wi­li­śmy przy­go­to­wać mate­riał o takim ple­ca­ku. Popa­trzy­li­śmy na ryn­ku i oka­za­ło się, że na 100% te wszyst­kie wyma­ga­nia speł­nia Man­frot­to Pro Light 3N1-36. Duży, z wygod­ny­mi szel­ka­mi, moż­na skon­fi­gu­ro­wać go w środ­ku tak jak każ­de­mu wygod­nie. Jakie jesz­cze zale­ty ma ten ple­cak? Zobacz­cie wideo.

Top