Lubię fotografować tereny dziewicze — Marek Arcimowicz

W stu­dio Foto­gra­ficz­ne­go Pro­gra­mu Bez Nazwy pod­czas XX tar­gów Film Video Foto w Łodzi poja­wił się Marek Arci­mo­wicz foto­graf Natio­nal Geo­gra­phic Pol­ska. Pod­czas roz­mo­wy z Paw­łem Dumą, Marek opo­wia­dał o swo­ich podró­żach, o foto­gra­fo­wa­niu pod­czas nich. Szcze­gól­nie zwró­cił uwa­gę na to, że coraz trud­niej foto­gra­fo­wać tam gdzie jest wie­lu tury­stów. Wte­dy ludzie zaczy­na­ją pozo­wać, zdję­cia nie wycho­dzą natu­ral­nie. O czym jesz­cze pano­wie roz­ma­wia­li, zobacz­cie mate­riał poniżej.

Top