KAMELEON polski slider video z systemem Slide Control

Odkąd cyfro­we apa­ra­ty foto­gra­ficz­ne, a szcze­gól­nie lustrzan­ki i bez­lu­ster­kow­ce mają moż­li­wość nagry­wa­nia fil­mów video w bar­dzo dobrej jako­ści ilość akce­so­riów jakie potrze­bu­je foto­graf / fil­mo­wiec zosta­ła bar­dzo zwie­lo­krot­nio­na. Już nie tyl­ko potrzeb­ny jest sta­tyw, fil­try, kary pamię­ci, lam­py bły­sko­we ale zaczy­na­ją docho­dzić akce­so­ria stric­te do pro­duk­cji video. Przy­kła­dem takie­go akce­so­rium jest sli­der. Szy­mon Glo­nek roz­ma­wiał o sli­de­rze z sys­te­mem sli­de con­trol z Bar­to­szem Mni­chem z Foton Acces­so­ries z Kalisza.

Top