Jestem bardzo pedantyczny jeśli chodzi o kolory — Emil Biliński

Emil Biliń­ski foto­graf, wycho­wa­ny i zaczy­na­ją­cy swo­ją przy­go­dę ze zdję­cia­mi w Austrii, wybrał jed­nak Pol­skę na roz­wój swo­jej arty­stycz­nej karie­ry. W roz­mo­wie z Szy­mo­nem Glon­kiem roz­ma­wiał o tym skąd czer­pie inspi­ra­cje, gdzie lubi foto­gra­fo­wać i co myśli o retu­szu. Zdra­dził nam też swo­je bar­dzo boga­te pla­ny doty­czą­ce wystaw.

 

Top