Jaki statyw i głowica Manfrotto?

Paweł Duma i Szy­mon Glo­nek posta­no­wi­li przyj­rzeć się sta­ty­wom i gło­wi­cą Man­frot­to. Ponie­waż mie­li już nie jed­ną stycz­ność z sta­ty­wa­mi i gło­wi­ca­mi tej fir­my mogli podzie­lić się prak­tycz­ny­mi pora­da­mi co do cze­go pasu­je i na co zwró­cić uwa­gę przy wybo­rze. Na począ­tek Paweł szcze­gó­ło­wo oma­wia trzy gło­wi­ce. Do cze­go słu­żą, jak z nich korzy­stać, jak mon­tu­je się je na sta­ty­wie. I co naj­waż­niej­sze jak dużą lustrzan­kę lub bez­lu­ster­kow­ca moż­na do nich przy­piąć. A tak­że korzy­sta­jąc z oka­zji pięk­ne­go zacho­du słoń­ca poka­zu­ją jak w prak­ty­ce korzy­stać z pre­cy­zyj­nej gło­wi­cy i jaką ją ustawić.

Top