Jak zostać zawo­do­wym ope­ra­to­rem bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrznych?

O tym jak zdo­być upra­wie­nia na bez­za­ło­go­we stat­ki powietrz­ne czyi dro­ny opo­wia­da Michał Fran­kie­wicz Bar­to­li­ni Air oraz Mate­usz Kubat z Poli­tech­ni­ki Łódzkiej.

 

Top