Jak prawidłowo naświetlić zdjęcia — praca ze światłomierzem

W pew­nym momen­cie życia każ­de­go foto­gra­fa przy­cho­dzi czas na pra­ce ze sztucz­nym świa­tłem bły­sko­wym.  Bar­dzo czę­sto w domo­wym lub wyna­ję­tym stu­dio foto­gra­ficz­nym. I wte­dy zaczy­na się … zdję­cia prze­świe­tlo­ne, zdję­cia nie doświe­tlo­ne, zdję­cia dobrze popraw­nie naświe­tlo­ne tam gdzie nie chcie­li­śmy i tak dalej i tak dalej. Kolej­ne pró­by. Popraw­ki, spraw­dza­nie. I od począt­ku. Ale moż­na tego unik­nąć. Jak? W dość łatwy spo­sób. Wystar­czy użyć świa­tło­mie­rza. Oczy­wi­ście trze­ba wie­dzieć jak mie­rzyć świa­tło aby usta­wić wła­ści­wą eks­po­zy­cję.  Poni­żej może­cie zoba­czyć przy­go­to­wa­ny przez nas porad­nik jak pra­co­wać ze świa­tło­mie­rzem na przy­kła­dzie urzą­dze­nia Pola­ris Fomei.

 

Top