Jak fotografować chromowane przedmioty — sesja w Dookoła Studio

Tym razem byli­śmy z kame­rą na sesji u Mar­ci­na Bój­ko. Mar­cin w Dooko­ła Stu­dio — jak sam okre­ślił miej­scu, któ­re jest mokrym snem każ­de­go foto­gra­fa pro­duk­to­we­go robił zdję­cia chro­mo­wa­nym fote­lom. Przy tej oka­zji opo­wie­dział jak usta­wiał świa­tła i dał kil­ka porad jak przy­go­to­wy­wać taką sesję.

Top