Gala wręczenia nagród w Konkursie o Medal Targowy

Jak co roku, pod­czas Tar­gów FILM VIDEO FOTO wrę­czo­ne zosta­ły  meda­le oraz wyróż­nie­nia dla naj­lep­szych pro­duk­tów pre­zen­to­wa­nych na tar­gach. Pro­duk­ty w każ­dej z kate­go­rii oce­nia­ne było przez wybit­nych pro­fe­sjo­na­li­stów. Spo­śród 46 zgło­szo­nych pro­duk­tów, w trzech kate­go­riach, 7 zdo­by­ło zło­te meda­le FVF, a 8 wyróżnienia.
W kate­go­rii foto w skład jury wchodzili:
1. Mar­cin Bójko
2. Szy­mon Glonek
3. Robert Olech
4. Woj­ciech Kaczyński
W kate­go­rii video:
1. Adam Bakalarz
2. Andrzej Suchocki
3. Nor­bert Gajlewicz
4. Rado­mir Rytrych

A w kate­go­rii album, ram­ka, fotok­siąż­ka, oprawa-ramka:
1. Jerzy Koba
2. Tymo­te­usz Lekler
3. Witold Krymarys
4. Hen­ryk Milczarek
5. Kata­rzy­na Łaguniak

Kate­go­ria ramka/album/fotoksiążka
1. Medal dla fir­my Dru­ga Stro­na Czer­ni za fotok­siąż­kę tradycyjną
2. Medal dla fir­my Dru­ga Stro­na Czer­ni za album tradycyjny
3. Medal dla fir­my Kruk­Bo­ok za fotok­siąż­kę z pudełkiem
Kate­go­ria ram­ka pro­dukt polski
1. Wyróż­nie­nie dla fir­my Icar – K.Kruk za ram­kę do opra­wy Cottage
Kate­go­ria video
1. Wyróż­nie­nie dla fir­my Alstor Sp.j. za pamięć maso­wa Pro­mi­se Pegasus2 R4
2. Wyróż­nie­nie dla fir­my BEIKS BiK Machul­ski Sp.j za STABI ACTIVE L1+
3. Wyróż­nie­nie dla fir­my Next77 Sp. z o.o. za obiek­tyw Toki­na AT‑X 14–20mm F2 PRO DX
4. Medal dla fir­my Foton Acces­so­ries za VARANUS — zestaw napędowy
Kate­go­ria video pro­dukt polski
1.  Wyróż­nie­nie dla BEIKS BiK Machul­ski Sp.j za Soczew­ko­we pane­le LED Aku­rat Ligh­ting serii S

Kate­go­ria foto
1. Wyróż­nie­nie dla fir­my Alstor  Sp. J. za moni­tor EIZO Colo­rEd­ge CG248
2. Wyróż­nie­nie dla fir­my Next77 Sp. Z o.o. Quadra­li­te Repor­ter 360 TTL
3. Wyróż­nie­nie dla fir­my Epson Euro­pe za Sure­Co­lorSC-P7000 Vio­let Spectro
4. Medal dla fir­my Sony Euro­pe Limi­ted Oddział w Pol­sce za Sony α7r II
5. Medal dla fir­my Olym­pus Pol­ska za Obiek­tyw Olym­pus M. Zuiko PRO 300MM F4 IS
Kate­go­ria foto pro­dukt polski
1. Medal dla fir­my Bal­tra­de Sp. Z o.o. za eve­rAC­TI­VE NC-3000 — pro­fe­sjo­nal­na łado­war­ka do aku­mu­la­to­rów Ni-MH

Top