Fotograficzny Program Bez Nazwy

Foto­gra­ficz­ny Pro­gram Bez Nazwy — to kanał na YouTu­be obec­nie pro­wa­dzo­ny przez Paw­ła Dumę i Szy­mo­na Glon­ka czy­li przez nas. W Pro­gra­mie mówi­my o foto­gra­fii, foto­gra­fach, o sprzę­cie do robie­nia zdjęć, o róż­nych akce­so­riach. Dzie­li­my się naszą wie­dzą zdo­by­tą przez wie­le lat. Poka­zu­je­my naszym zda­niem waż­ne, cie­ka­we bądź takie któ­re nas z jakie­goś powo­du zain­te­re­so­wa­ły wyda­rze­nia jakie dzie­ją się w świe­cie foto­gra­ficz­nym. Na kana­le znaj­dzie­cie wie­le roz­mów z czo­ło­wy­mi foto­gra­fa­mi z Pol­ski ale tak­że z  oso­ba­mi któ­re dopie­ro co zaczy­na­ją swo­ją pra­cę. Od lat jeste­śmy part­ne­rem Tar­gów Film Video Foto w Łodzi. Prak­tycz­nie co roku pro­wa­dzi­my z nich trans­mi­sje na żywo. To tak w kil­ku sło­wach moż­na by powie­dzieć czym jest pro­gram. Ale przede wszyst­kim jest naszą wiel­ką zajaw­ką, któ­rej poświę­ca­my spo­ro cza­su, ale dzię­ki temu mamy wiel­ką satys­fak­cję. Dla­te­go zawsze zachę­ca­my was do kon­tak­tu i pozo­sta­wie­nia po sobie śla­du w posta­ci komen­ta­rza, łap­ki oczy­wi­ście w górę no i sub­skryp­cji. Do zoba­cze­nia, też na żywo.

Top