Foto­gra­fia mia­sta, archi­tek­tury, ulic i krajobrazu

O swo­jej pra­cy oraz o swo­im hob­by czy­li foto­gra­fii opo­wia­da Jakub Kaź­mier­czyk apo­stoł Olym­pus. Jak przy­go­to­wu­je się do wyjaz­dów? Co zabie­ra ze sobą na zdję­cia. Jak foto­gra­fu­je mia­sta? I dla­cze­go zabie­ra sta­tyw? Mię­dzy inny­mi na te pyta­nia odpo­wia­da Jakub w cza­sie swo­je­go wykładu.

Top