FOMEI LED 100BS

To odpo­wiedź na potrze­by klien­tów, któ­rym zale­ży na sta­bil­nej tem­pe­ra­tu­rze bar­wo­wej i wyso­kim współ­czyn­ni­ku odwzo­ro­wa­nia barw przy nie­wiel­kich wymia­rach i wadze lampy.

SPRAWDZONY DESIGN
Kor­pus świa­tła LED 100BS został stwo­rzo­ny w opar­ciu o spraw­dzo­ne i cie­szą­ce się sym­pa­tią klien­tów roz­wią­za­nia zna­ne z lamp Digi­ta­lis i Pro X. Sta­ran­nie wyko­na­na meta­lo­wa rama i wyso­kiej jako­ści moco­wa­nie zapew­nia­ją lam­pie nie­zbęd­ną trwa­łość, dzię­ki cze­mu moż­na wygod­nie uży­wać nawet naj­więk­szych soft­bo­xów i innych mody­fi­ka­to­rów świa­tła. Potęż­ny chip LED ma tem­pe­ra­tu­rę bar­wo­wą 5600K, a jego moc moż­na regu­lo­wać w peł­nym zakre­sie od zera do war­to­ści mak­sy­mal­nej. Sam chip jest aktyw­nie chłodzony.

PROSTA OBSŁUGA
Sto­su­jąc naj­now­sze roz­wią­za­nie w posta­ci lam­py FOMEI LED 100BS moż­na zapo­mnieć o skom­pli­ko­wa­nych usta­wie­niach. W koń­cu zawsze lepiej skon­cen­tro­wać się na samej kre­acji niż na obsłu­dze technologii.
Jedy­ną rze­czą, któ­rą musisz kon­tro­lo­wać, jest moc. Moż­na to łatwo usta­wić za pomo­cą pokrę­tła, a dzię­ki wygod­ne­mu wyświe­tla­czo­wi umiesz­czo­ne­mu na kor­pu­sie lam­py, wybra­na war­tość jest wyraź­nie widoczna.

 

BEZ MIGOTANIAWYSOKIM CRI
O jako­ści świa­teł LED świad­czą dwa para­me­try. Po pierw­sze, CRI — czy­li moż­li­wość wier­ne­go odwzo­ro­wa­nia kolo­rów, po dru­gie brak migo­ta­nia przy wyż­szej licz­bie kla­tek na sekun­dę. W lam­pie 100BS obie te cechy są dosko­na­łe. Kolo­ry są abso­lut­nie ide­al­ne (CRI98) a świa­tło nie migo­cze nawet przy 240 klat­kach na sekundę


SZEROKI WYBÓR AKCESORIÓWWYGODNYCH ZESTAWÓW
Moco­wa­nie Bowens umoż­li­wia mon­taż każ­de­go, z sze­ro­kiej gamy naszych soft­bo­xów, reflek­to­rów i innych mody­fi­ka­to­rów. Wraz z naj­now­szym świa­tłem FOMEI LED 100BS moż­na użyć dowol­ne­go para­so­la, zarów­no roz­pra­sza­ją­ce­go, jak i odbi­ja­ją­ce­go. Co waż­ne, możesz kupić tę lam­pę w zesta­wach, któ­re dosto­so­wa­li­śmy do róż­nych sytu­acji i potrzeb użyt­kow­ni­ków lub oddziel­nie. Nie­za­leż­nie od tego, czy potrze­bu­jesz jed­nej lam­py z soft­bo­xem, czy czte­rech lamp jako kom­plet­ne­go stu­dia, na pew­no znaj­dziesz coś do wybo­ru w naszej ofercie.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Wraz z lam­pą LED 100BS W pudeł­ku z lam­pą znaj­dziesz tak­że osło­nę chi­pa, mlecz­ny dyfu­zor i prze­wód zasilający.
Dodat­ko­we akce­so­ria z moco­wa­niem Bowens moż­na wybrać z naszej ofer­ty softboxów.

 

Źró­dło: infor­ma­cja prasowa

 

Top