Czytelnicza Loża Smakosza #2

Dru­gi odci­nek z cyklu Czy­tel­ni­cza Loża Sma­ko­sza. A w nim spo­ro infor­ma­cji o kom­pak­tach Pana­so­nic i Sony.  Po za tym ponad­cza­so­wy test, choć pro­duk­ty, któ­re były wte­dy testo­wa­ne dziś może­my już pew­nie oglą­dać w muzeum a nie wyko­rzy­sty­wać do codzien­nej pra­cy. Mówię tu o kar­tach pamię­ci. Tomasz Kulas prze­te­sto­wał aż 58 róż­nych kart, Com­pact Flash, SD, Memo­ry­Stic, xD (tak, były takie kar­ty wymy­ślo­ne przez Olym­pu­sa, mia­ły zdo­być rynek… wyszło jak wyszło – ja jesz­cze jed­ną taką gdzieś mam 😉 ) Smart­Me­dia i Mul­ti­Me­dia Card – o nich to już nawet naj­star­si góra­le nie pamiętają 😉

A tak­że po za wie­lo­ma inny­mi cie­ka­wost­ka­mi o któ­rych mówię jest jesz­cze mate­riał war­to, żeby prze­czy­ta­li wszy­scy, któ­rzy edy­tu­ją zdję­cia – 10 błę­dów foto­mon­ta­żu… oj jak oglą­dam zdję­cia w necie to widzę, że wie­le osób nie ma poję­cia o tych pod­sta­wach. Zapra­szam do oglądania.

Top