Cztery nowe Coolpixy

Nikon poka­zał nowe Cool­pi­xy. Poni­żej infor­ma­cja pra­so­wa a wkrót­ce wię­cej u nas w for­mie video.

Poznaj czte­ry nowe mode­le apa­ra­tów z rodzi­ny COOLPIX, któ­re dzię­ki połą­cze­niu naj­now­szych tech­no­lo­gii prze­twa­rza­nia obra­zu i cenio­nych obiek­ty­wów NIKKOR typu superzo­om zagwa­ran­tu­ją dosko­na­łą jakość zdjęć. Mode­le COOLPIX B700COOLPIX A900 umoż­li­wia­ją nagry­wa­nie fil­mów w dosko­na­łej jako­ści 4K UHD/30p. COOLPIX B500 to połą­cze­nie matry­cy CMOS o roz­dziel­czo­ści 16 mln pik­se­li i 40-krot­ne­go zoo­mu optycz­ne­go, a ele­ganc­ki i smu­kły model COOLPIX A300 wypo­sa­żo­no m.in. w tech­no­lo­gię Wi-Fi i NFC. Każ­dy z apa­ra­tów  posia­da wbu­do­wa­ną nową apli­ka­cję Snap­Brid­ge, wyko­rzy­stu­ją­cą tech­no­lo­gię Blu­eto­oth low Ener­gy, któ­ra pozwa­la bły­ska­wicz­nie prze­sy­łać zdję­cia do smart­fo­na i tabletu.

Nikon Coolpic B700

Model COOLPIX B700 wypo­sa­żo­ny został w dosko­na­ły obiek­tyw NIKKOR  z 60-krot­nym  zoo­mem  optycz­nym (z moż­li­wo­ścią uzy­ska­nia 120-krot­ne­go powięk­sze­nia za pomo­cą funk­cji Dyna­mic Fine Zoo­m¹) i soczew­ką ze szkła Super ED. Dzię­ki temu apa­rat umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie nie­zwy­kle ostrych ujęć odle­głych obiek­tów (takich jak księ­życ), dzi­kiej przy­ro­dy czy wyda­rzeń spor­to­wych. Apa­rat typu superzo­om ma nie­zwy­kle sku­tecz­ny sys­tem auto­fo­ku­sa (AF) oraz sys­tem optycz­nej reduk­cji drgań (VR)² z podwój­ną detek­cją o efek­tyw­no­ści 5 stop­ni eks­po­zy­cji i bocz­ną dźwi­gnię zoo­mu, któ­ra pozwa­la zmi­ni­ma­li­zo­wać drga­nie apa­ra­tu. Zasto­so­wa­na w apa­ra­cie tech­no­lo­gia 4K UHD/30p wyzna­cza kolej­ny poziom nagry­wa­nia zna­ko­mi­tej jako­ści fil­mów. COOLPIX B700 został wypo­sa­żo­ny w matry­cę o roz­dziel­czo­ści 20,3 mln pik­se­li a zapis zdjęć w for­ma­cie RAW (NRW) zapew­nia dosko­na­łe moż­li­wo­ści obrób­ki zdjęć. Do kadro­wa­nia ujęć moż­na z kolei uży­wać wizje­ra elek­tro­nicz­ne­go lub rucho­me­go moni­to­ra LCD o prze­kąt­nej 3 cali – oba ofe­ru­ją roz­dziel­czość 921 000 punk­tów i uła­twia­ją kre­atyw­ne two­rze­nie kom­po­zy­cji pod dowol­nym kątem. Zdję­cia wyko­na­ne mode­lem B700 moż­na bły­ska­wicz­nie prze­sy­łać do smart­fo­na lub table­tu za pomo­cą apli­ka­cji Snap­Brid­ge wyko­rzy­stu­ją­cej tech­no­lo­gię Blu­eto­oth low Ener­gy. Apa­rat będzie dostęp­ny w kolo­rach czar­nym i czer­wo­nym, do sprze­da­ży tra­fi w kwiet­niu 2016 r., w prze­wi­dy­wa­nej cenie deta­licz­nej ok. 2099 PLN.

Nikon Coolpix A900
COOLPIX A900 zamknię­ty w nie­wiel­kich roz­mia­rach,  zna­ko­mi­ty 35-krot­ny zoom optycz­ny (z moż­li­wo­ścią uzy­ska­nia 70-krot­ne­go powięk­sze­nia za pomo­cą funkcji
Dyna­mic Fine Zoo­m¹) gwa­ran­tu­je nie­zwy­kle szcze­gó­ło­we zdję­cia, a nagry­wa­nie fil­mów w jako­ści 4K UHD/30p zapew­nia dosko­na­łą wyra­zi­stość nagry­wa­nych chwil. Dodat­ko­wo funk­cja nagry­wa­nia fil­mów poklat­ko­wych oraz super­po­klat­ko­wych pozwa­la w pro­sty spo­sób uzy­skać nie­zwy­kle efek­tow­ne rezul­ta­ty. Odchy­la­ny moni­tor LCD o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści 921 000 punk­tów i prze­kąt­nej 3 cali oraz manu­al­ne try­by eks­po­zy­cji (P/S/A/M) pozwa­la­ją uwol­nić foto­gra­ficz­ną kre­atyw­ność. Szyb­ki sys­tem AF gwa­ran­tu­je nie­mal natych­mia­sto­wą goto­wość do wyko­na­nia zdję­cia, a przy­cisk zoo­mu kro­ko­we­go uła­twia uchwy­ce­nie foto­gra­fo­wa­ne­go obiek­tu. Sku­tecz­ny sys­tem reduk­cji drgań (VR) gwa­ran­tu­je wyra­zi­stość zdjęć i fil­mów – nawet przy mak­sy­mal­nej ogni­sko­wej.  Zdję­cia wyko­na­ne mode­lem A900 moż­na bły­ska­wicz­nie prze­sy­łać do smart­fo­na lub table­tu za pomo­cą apli­ka­cji Snap­Brid­ge wyko­rzy­stu­ją­cej tech­no­lo­gię Blu­eto­oth low Ener­gy. Apa­rat będzie dostęp­ny w kolo­rach czar­nym i srebr­nym, do sprze­da­ży tra­fi w kwiet­niu 2016 r., w prze­wi­dy­wa­nej cenie deta­licz­nej ok. 1849 PLN.

Nikon Coolpix B500
Nikon Cool­pix B500

Ciesz się zachwy­ca­ją­cą jako­ścią zdjęć i łatwo­ścią obsłu­gi jaką zapew­ni model COOLPIX B500 z matry­cą o roz­dziel­czo­ści 16 mln pik­se­li. Obiek­tyw NIKKOR z 40-krot­nym zoo­mem optycz­nym (z moż­li­wo­ścią uzy­ska­nia 80-krot­ne­go powięk­sze­nia za pomo­cą funk­cji Dyna­mic Fine Zoo­m¹) pozwa­la zna­leźć się w samym cen­trum obser­wo­wa­nych wyda­rzeń, a bocz­na dźwi­gnia zoo­mu uła­twia uzy­ska­nie sta­bil­ne­go obra­zu. Oglą­daj świat z wyjąt­ko­wej per­spek­ty­wy przy pomo­cy odchy­la­ne­go moni­to­ra LCD o roz­dziel­czo­ści 921 000 punk­tów i prze­kąt­nej 3 cali, z łatwo­ścią uchwyć foto­gra­fo­wa­ny obiekt dzię­ki przy­ci­sko­wi zoo­mu kro­ko­we­go i nagry­waj fil­my w jako­ści Full HD. Model dys­po­nu­je rów­nież tech­no­lo­gią Wi-Fi oraz NFC.Aparat będzie dostęp­ny w kolo­rach czar­nym, czer­wo­nym i fio­le­to­wym, do sprze­da­ży tra­fi w kwiet­niu 2016 r., w prze­wi­dy­wa­nej cenie deta­licz­nej ok. 1249 PLN.

Nikon Coolpix A300
Nikon Cool­pix A300

Smu­kły i sty­lo­wy COOLPIX A300 został wypo­sa­żo­ny w matry­cę o roz­dziel­czo­ści 20,1 mln pik­se­li, obiek­tyw NIKKOR z 8‑krotnym zoo­mem optycz­nym (z moż­li­wo­ścią uzy­ska­nia 16-krot­ne­go powięk­sze­nia za pomo­cą funk­cji Dyna­mic Fine Zoo­m¹), tryb Por­tret inte­li­gent­ny, któ­ry uła­twia wyko­ny­wa­nie dosko­na­łych zdjęć
por­tre­to­wych oraz funk­cję auto­ma­tycz­ne­go wybo­ru pro­gra­mu tema­tycz­ne­go, któ­ra intu­icyj­nie dobie­ra naj­lep­sze usta­wie­nia apa­ra­tu. Apa­rat będzie dostęp­ny w kolo­rach czar­nym, czer­wo­nym, srebr­nym, różo­wym i czer­wo­nym z orna­men­tem, do sprze­da­ży tra­fi w kwiet­niu 2016 r., w prze­wi­dy­wa­nej cenie deta­licz­nej ok. 699 PLN.

Top