Concept D7 — laptop dla fotografa ślubnego … i nie tylko

Acer Con­cept D7 jest to lap­top z linii pro­duk­tów jakie fir­ma kie­ru­je do ludzi kre­atyw­nych. Pra­ca przy obrób­ce zdjęć, czy mon­ta­żu fil­mów wyma­ga odpo­wied­nie­go sprzę­tu. Con­cept D7 posia­da szyb­ki pro­ce­sor, odpo­wied­nio dużo pamię­ci RAM oraz co bar­dzo waż­na bar­dzo dobry moni­tor, któ­ry moż­na kali­bro­wać i któ­ry odpo­wied­nio wyświe­tli kolo­ry naszych prac. Zobacz­cie naszą recen­zje tego sprzętu.

Top