Co z tą barwą ? Od foto­gra­fii do publikacji.

Czy zdję­cie któ­re widzi­my jest na 100% tym jakie widział foto­graf w momen­cie reje­stra­cji? Oczy­wi­ście nie, ale nie zawsze jest to kwe­stia obrób­ki zdjęć.  Po pierw­sze waż­ne jest na czym oglą­da­my zdję­cie. A jakie są inne powo­dy róż­ne­go odbio­ru zdjęć ?

Top