Canon EOS 5D MK IV — recenzja

Tym razem popro­si­li­śmy zaprzy­jaź­nio­ne­go z nami redak­to­ra Mar­ci­na Bój­kę o przy­go­to­wa­nie recen­zji lustrza­ni cyfro­wej Canon EOS 5D mark IV. Jak sama nazwa wska­zu­je jest to już czwar­ta odsło­na tego uzna­ne­go przez wie­lu foto­gra­fów apa­ra­tu cyfro­we­go. Matry­ca w lustrzan­ce ma 30 mln pik­se­li, usta­wie­nia ISO są od 100 do 32 000 a jeśli cho­dzi o video to ofe­ru­je nagry­wa­nie fil­mów w 4K. A o jakich cechach w swo­jej recen­zji mówi Mar­cin Bój­ko? Zobacz­cie materiał.

Top