Targi Film Video Foto 2017 w Łodzi

Tar­gi Film Video Foto w Łodzi. Jedy­ne tar­gi foto­gra­ficz­ne i video w Pol­sce. Jeste­śmy na nich z kame­rą od kil­ku lat. Mamy swo­je stu­dio z któ­re­go na żywo rela­cjo­nu­je­my co się na tar­gach dzie­je. Roz­ma­wia­my z foto­gra­fa­mi, pre­zen­tu­je­my sprzęt foto i video, poka­zu­je­my cie­ka­we wysta­wy i czę­sto zaga­du­je­my odwie­dza­ją­cych tar­gi. To napraw­dę trzy dni cięż­kiej, ale jak­że fascy­nu­ją­cej pra­cy. Co roku pre­zen­tu­je­my wszyst­kie mate­ria­ły przy­go­to­wa­ne pod­czas tar­gów w jed­nej play liście,  łatwo wte­dy zoba­czyć całość.  Poni­żej może­cie obej­rzeć jak wyglą­da­ły tar­gi w 2017 roku.

Top