100-calowy monitor BRAVIA FW-100BZ40J od Sony

Mowa o 100-calo­wym moni­to­rze BRAVIA FW-100BZ40J. Jak przy­sta­ło na pro­fe­sjo­nal­ny wyświe­tlacz został on zapro­jek­to­wa­ny do zasto­so­wań biz­ne­so­wych. Wyglą­da jed­nak na to, że rów­nie inter­su­ją­cy oka­zał się dla ryn­ku rezy­den­cjo­nal­ne­go. Dla­cze­go? Czyż­by pan­de­mia wymu­si­ła się­ga­nie po bar­dziej uni­wer­sal­ne roz­wią­za­nia, któ­re oka­żą się uży­tecz­ne zarów­no w zasto­so­wa­niach biz­ne­so­wych, ale też zaspo­ko­ją potrze­by w wol­nym czasie?

Na to i inne pyta­nia odpo­wie­dzie­li przed­sta­wi­cie­le Sony pod­czas poka­zu urzą­dze­nia w Warszawie.

Na pierw­szy rzut oka — gaba­ry­ty robią wra­że­nie. Sze­ro­kość same­go moni­to­ra to 226 cm, wyso­kość pra­wie 130cm, zaś gru­bość 9,8cm. Waga wyno­si 88,9kg.  Naj­waż­niej­szy jed­nak jest obraz.

 

Potrze­by są zaspo­ka­ja­ne na naj­wyż­szym poziomie. 

Jakość obra­zu, któ­rej nie da się okre­ślić ina­czej jak „zna­ko­mi­ta”, „urze­ka­ją­ca” czy „zapie­ra­ją­ca dech w pier­si” jest efek­tem zasto­so­wa­nia Sony Cogni­ti­ve Pro­ces­sor XR. Pro­ce­sor wyko­rzy­stu­je inte­li­gen­cję poznaw­czą w celu dosto­so­wa­nia obra­zu i dźwię­ku do wzro­ku i słu­chu odbior­cy. Dzia­ła jak ludz­ki mózg kom­plek­so­wo ana­li­zu­jąc kil­ka ele­men­tów, a nie jak sztucz­na inte­li­gen­cja, któ­ra ana­li­zu­je każ­dy ele­ment osob­no. Dzie­li ekran na stre­fy w celu odna­le­zie­nia punk­tów, w któ­rych kon­cen­tro­wa­na jest uwa­ga. Każ­dy z ele­men­tów jest kory­go­wa­ny w powią­za­niu z pozo­sta­ły­mi, co daje spój­ny i natu­ral­ny obraz. Dzię­ki zaawan­so­wa­nej ana­li­zie pro­ce­sor może ide­al­nie dosto­so­wać dźwięk do obra­zu na ekra­nie. Prze­kształ­ca sygnał audio w dźwięk prze­strzen­ny 3D.

Nie bez zna­cze­nia dla jako­ści obra­zu jest rów­nież wie­lo­stre­fo­we pod­świe­tle­nie (Full Array Local Dim­ming), któ­re pozwa­la na uzy­ska­nie mak­sy­mal­nej jasno­ści na pozio­mie 940 cd/m2 (śred­nio 600 cd/m2). To dzię­ki temu moni­tor zna­ko­mi­cie pre­zen­tu­je tre­ści 4K HDR (High Dyna­mic Ran­ge — duży zakres dyna­micz­ny) z dodat­ko­wy­mi deta­la­mi w naj­ja­śniej­szych i naj­ciem­niej­szych frag­men­tach obrazu.

Szyb­ki ruch wyświe­tla­ny na dużym ekra­nie daje cza­sem efekt roz­ma­zy­wa­nia obra­zu. W BRAVII FW-100BZ40J zasto­so­wa­no naj­now­szą tech­no­lo­gię LED XR X‑Motion Cla­ri­ty™, któ­ra opty­ma­li­zu­je dłu­gość wyświe­tla­nia kla­tek i – jeśli zacho­dzi taka potrze­ba – zwięk­sza ich jasność. Dzię­ki temu obraz jest wyraź­ny, a jed­no­cze­śnie płynny.

 

100-calo­wy moni­tor Bra­via nie­wąt­pli­wie robi ogrom­ne wra­że­nie – infor­mu­je Piotr Gajew­ski, Dealer Mana­ger, Sony Pro­fes­sio­nal Displays & Solu­tions  – został pomy­śla­ny przede wszyst­kim  jako urzą­dze­nie do biu­ra, gabi­ne­tu czy sali kon­fe­ren­cyj­nej. Obser­wu­je­my jed­nak duże zain­te­re­so­wa­nie ryn­ku rezy­den­cjal­ne­go – głów­nie dla­te­go, że moni­tor Bra­via FW-100BZ40J posia­da wyso­kiej kla­sy matry­cę z wie­lo­stre­fo­wym pod­świe­tle­niem oraz nowy pro­ce­sor XR, któ­ry moż­na spo­tkać przede wszyst­kim w tele­wi­zo­rach Sony Bra­via.  Sys­tem Andro­idTV z któ­re­go zna­ne są moni­to­ry i tele­wi­zo­ry Sony powo­du­je, że może­my korzy­stać z wie­lu apli­ka­cji muzycz­nych i  tele­wi­zyj­nych – w tym ser­wi­sów stre­amin­go­wych. Dzię­ki temu oraz  moż­li­wo­ści bez­prze­wo­do­we­go udo­stęp­nia­nia tre­ści z innych urzą­dzeń –  brak tune­ra TV nie jest pro­ble­mem. a jakość wyświe­tla­ne­go obra­zu i funk­cje biz­ne­so­we mode­lu FW-100BZ40J pozwa­la­ją wygod­nie zre­ali­zo­wać zada­nia zawo­do­we i zapew­nić roz­ryw­kę bez wycho­dze­nia z domu..” 

 

Prze­my­śla­ne funk­cje biznesowe

Wygląd i dzia­ła­nie sys­te­mu oraz wyświe­tla­ne tre­ści moż­na dosto­so­wać do kon­kret­nych zasto­so­wań pożą­da­nych w danym śro­do­wi­sku – w biu­rze, w hote­lu, czy fir­mie usłu­go­wej albo edu­ka­cyj­nej. Te moż­li­wo­ści daje Tryb Pro. Moni­tor pra­cu­je pod kon­tro­lą opar­te­go na plat­for­mie SoC, sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go Andro­id TV. Dzię­ki temu szyb­ko się uru­cha­mia, spraw­nie i płyn­nie dzia­ła­ją apli­ka­cje, a obsłu­ga jest bez­pro­ble­mo­wa. Współ­pra­cu­je z sie­cia­mi Wi-Fi 5 GHz i 2,4 GHz i jest też wypo­sa­żo­ny w łącze Blu­eto­oth 4.2. Insta­la­cję uła­twia ste­ro­wa­nie przez sieć IP, a funk­cja bez­prze­wo­do­we­go prze­sy­ła­nia tre­ści przy uży­ciu tech­no­lo­gii Chro­me­cast built-in i Air­Play 2 pozwa­la na szyb­kie pod­łą­cza­nie mobil­nych urzą­dzeń i dzie­le­nie się materiałami.

Moc­na kon­struk­cja oraz wytrzy­ma­łe, syme­trycz­ne ram­ki z alu­mi­nium i uchwyt uła­twia­ją­cy prze­no­sze­nie to ukłon w kie­run­ku fizycz­ne­go bez­pie­czeń­stwa. Ten 100-calo­wy moni­tor może pra­co­wać w ukła­dzie pozio­mym, pio­no­wym i w nachyleniu.

Sony BRAVIA FW-100BZ40J

Moni­tor BRAVIA FW-100BZ40J jest stan­dar­do­wo obję­ty 3‑letnią gwa­ran­cją Eli­te­Sup­port, któ­rą moż­na prze­dłu­żyć nawet do 5 lat. Jest ona spe­cjal­nie dosto­so­wa­na do wyma­gań klien­tów biz­ne­so­wych, co ozna­cza, że w przy­pad­ku awa­rii moni­to­ra przed­sta­wi­ciel ser­wi­su napra­wia lub wymie­nia uszko­dzo­ny wyświe­tlacz na miej­scu u klienta.

Tekst: Infor­ma­cja Prasowa

Top