Warsztaty i spotkania autorskie na Film Video Foto — Sobota 09.04.2016

Znamy już listę warsz­ta­tów i spo­tkań jakie będę towa­rzy­szyły tego­rocz­nym tar­gom Film Video Foto. Poni­żej infor­ma­cje o wyda­rze­niach w sobotę 9 kwiet­nia.

Targi Film Video Foto Łódź 2016
Targi Film Video Foto Łódź 2016

13:00 – 13:30
Ogło­sze­nie wyni­ków i wrę­cze­nie nagród w kon­kur­sie „Meta­mor­fozy Łodzi w czte­rech porach roku”
(prze­strzeń przy wysta­wie prac zgło­szo­nych do kon­kursu)

SALE KONFERENCYJNE (I pię­tro)

 AULA

10:15 – 12:00

Bły­skowe oświe­tle­nie w foto­gra­fii — nowe pro­dukty marki Quadra­lite do pracy poza stu­diem

pro­wa­dzący: Mar­cin Woź­niak

orga­ni­za­tor: Next77

12:00 – 13:00
Co z tą barwą ? Od foto­gra­fii do publi­ka­cji.
pro­wa­dzący: Mar­cin Dobas
orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska

13:00 – 14:00
Moni­tory do zadań spe­cjal­nych i ich miej­sce w sys­te­mie CMS.
pro­wa­dzący: Paweł Wasz­niew­ski
orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska

14:00 – 15:00
Jak wydo­być 100% KOLORU w foto­gra­fii.
pro­wa­dzący: Jacek Bonecki
orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska

15:00 – 16:00
WOR­Ky­our­FLOW czyli jak pra­co­wać, by nie zgu­bić świa­teł w cie­niu.
pro­wa­dzący: Adam Jędry­sik
orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska

Sala kon­fe­ren­cyjna A

10:15 – 11:15
Foto­gra­fia podróż­ni­cza
pro­wa­dzący: Mar­cin Dobas Natio­nal Geo­gra­phic Pol­ska
orga­ni­za­tor: Olym­pus Pol­ska

11:30 – 13:00

Zmo­ty­wuj się do robie­nia zdjęć codzien­nie
pro­wa­dzący: Paweł Kadysz twórca por­talu Tooka​pic​.com oraz pro­jektu „Vader daily life”

orga­ni­za­to­rzy: Olym­pus Pol­ska i Tooka​pic​.com

13:10 — 14:00
Jak zostać zawo­do­wym ope­ra­to­rem bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych?
pro­wa­dzący: Mate­usz Kubat — Poli­tech­nika Łódzka, Maciej Junka — Custo­mer Rela­tion Mana­ger oraz
Michał Fran­kie­wicz — Sales Depart­ment — Bar­to­lini Air
orga­ni­za­to­rzy: Poli­tech­nika Łódzka, Bar­to­lini Air

14:10 – 15:30
Foto­gra­fia mia­sta, archi­tek­tury, ulic i kra­jo­brazu
pro­wa­dzący: Jakub Kaź­mier­czyk
orga­ni­za­tor: Olym­pus Pol­ska
Sala kon­fe­ren­cyjna B

10:30 – 11:45
Foto­gra­fia na pla­nie zdję­cio­wym cyklu “Kobieta na krańcu świata”

pro­wa­dzący: Marek Arci­mo­wicz

orga­ni­za­tor: Sony Pol­ska

12:00 – 13:15

Dla­czego warto foto­gra­fo­wać w Pol­sce?

pro­wa­dzący: Tomasz Toma­szew­ski

orga­ni­za­tor: Sony Pol­ska

13:30 – 14:45

Fil­mo­wa­nie w każ­dych warun­kach

pro­wa­dzący: Piotr Gra­wen­der

orga­ni­za­tor: Sony Pol­ska

Sala kon­fe­ren­cyjna C

10:15 – 11:00
Ura­tuj swój film” – X-Rite Color Chec­ker Video w prak­tyce, czyli jak popraw­nie i bez stresu uży­wać wzor­ców X-Rite Video w fil­mie.
pro­wa­dzący: Irena Gruca-Rozbicka i Filip Kovčin
orga­ni­za­tor: X-Rite Photo & Video

11:10 – 12:00
Dla­czego zdję­cia w foto­gra­fii dzie­cię­cej powinny być kwa­dra­towe?
pro­wa­dzący: Adam Dobro­wol­ski (Waw­rzy­niak)
orga­ni­za­tor: Naj​lep​sze​foto​.pl

12:10 – 13:00

Nowe tech­no­lo­gie w foto­gra­fii czyli jak foto­gra­fo­wać i fil­mo­wać smart­fo­nem.

pro­wa­dzący: Jacek Bonecki

orga­ni­za­tor: Mię­dzy­na­ro­dowe Targi Łódz­kie

13.00 – 14.00
Ruch kamery w pro­duk­cji fil­mo­wej. Tech­nika i sprzęt
orga­ni­za­tor: Foton Acces­so­ries

14:10 – 15:00
Dla­czego zdję­cia w foto­gra­fii dzie­cię­cej powinny być kwa­dra­towe?
pro­wa­dzący: Adam Dobro­wol­ski (Waw­rzy­niak)
orga­ni­za­tor: Naj​lep​sze​foto​.pl

15:10 – 16:00

X-Rite Color­Chec­ker Pas­sport Photo – Droga do per­fek­cyj­nej barwy w por­tre­cie według Pio­tra Piątka
pro­wa­dzący: Piotr Pią­tek
orga­ni­za­tor: X-Rite Photo & Video

Sala kon­fe­ren­cyjna D

10:15 — 11:00
Reno­wa­cja Sta­rych Foto­gra­fii w Pho­to­shop od edu​web​.pl
pro­wa­dzący: Grze­gorz Róg
orga­ni­za­tor: Edu​web​.pl

11:10 – 12:00
Per­for­mance Foto­gra­ficzny „7”
orga­ni­za­tor: Piotr Pie­tryga Foto­gra­fia

12:10 – 14:00
Odloty hesji” – Spo­tka­nie z foto­gra­fią lot­ni­czą Sławka hesji Kraj­niew­skiego
pro­wa­dzący: Sła­wek Kraj­niew­ski
orga­ni­za­tor: Sklep​be​zna​zwy​.com​.pl

14:10 — 15:00
Pre­miere Pro Tips & Tricks od edu​web​.pl
pro­wa­dzący: Grze­gorz Róg
orga­ni­za­tor: Edu​web​.pl

15:10 – 16:00

Back up to the future

pro­wa­dzący: Piotr Pilar­ski

orga­ni­za­tor: LaCie

Sala kon­fe­ren­cyjna E (par­ter)

 10:15 – 11:00

Zgod­ność kolo­rów w łań­cu­chu urzą­dzeń apa­rat — moni­tor — dru­karka.

pro­wa­dzący: Szy­mon Aksie­nio­nek

orga­ni­za­tor: Medi­kon

11:15 – 12:00

Świa­dome zarzą­dza­nie kolo­rem w Adobe Pho­to­shop.

pro­wa­dzący: Szy­mon Aksie­nio­nek

orga­ni­za­tor: Medi­kon

12:15 – 13:45

Domowe Stu­dio Foto” — od czego zacząć?

pro­wa­dzący: Łukasz Borow­ski

orga­ni­za­tor: Medi­kon

14:00 – 15:30

Oświe­tle­nie w foto­gra­fii beauty.

pro­wa­dzący: Grze­gorz Sza­fruga

orga­ni­za­tor: Medi­kon

Sala warsz­ta­towa (I pię­tro przy Press Roomie)

10:00 – 11:30
Foto­gra­fia kuli­narna i pro­duk­towa marki Olym­pus
pro­wa­dzący: Jakub Kaź­mier­czyk
orga­ni­za­to­rzy: Olym­pus Pol­ska / Foto­blo­gia
WARSZTATY ZAMKNIĘTE

12:00 – 13:30
Foto­gra­fia kuli­narna i pro­duk­towa marki Olym­pus
pro­wa­dzący: Jakub Kaź­mier­czyk
orga­ni­za­tor: Olym­pus Pol­ska
WARSZTATY ZAMKNIĘTE

13:45 – 15:15

O krok bli­żej do PRO” – X-Rite Color Chec­ker Video w prak­tyce, czyli jak popraw­nie i bez stresu uży­wać wzor­ców X-Rite Video w fil­mie (wer­sja roz­sze­rzona).
pro­wa­dzący: Irena Gruca-Rozbicka i Filip Kovčin
orga­ni­za­tor: X-Rite Photo & Video

WARSZTATY ZAMKNIĘTE

STREFA SZTUKI

11:00 – 12:00
Jacek Fal­mur – spo­tka­nie autor­skie
12:00 – 13:00
Arka­diusz Bra­nicki – spo­tka­nie autor­skie

13:00 – 14:00

Renata Mły­nar­czyk – spo­tka­nie autor­skie

14:00 – 15:00

Albert Finch – spo­tka­nie autor­skie

15:00 – 16:00

Mar­cela Paniak – spo­tka­nie autor­skie

Komentarze

komen­ta­rzy

Top