Warsztaty i spotkania autorskie na Film Video Foto — Piątek 08.04.2016

Znamy już listę warsz­ta­tów i spo­tkań jakie będę towa­rzy­szyły tego­rocz­nym tar­gom Film Video Foto.

SALE KONFERENCYJNE (I pię­tro)

AULA

10:15 – 12:00
Taj­niki foto­gra­fii pod­wod­nej – „70% życia na ziemi jest pod wodą”
pro­wa­dzący: Piotr Stós
orga­ni­za­tor: Olym­pus Pol­ska

12:30 – 14:00
Foto­gra­fia podróż­ni­cza
pro­wa­dzący: Mar­cin Dobas Natio­nal Geo­gra­phic Pol­ska
orga­ni­za­tor: Olym­pus Pol­ska

14:00 – 15:00
Co z tą barwą ? Od foto­gra­fii do publi­ka­cji.
pro­wa­dzący: Mar­cin Dobas
orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska

15:00 – 16:00
WOR­Ky­our­FLOW czyli jak pra­co­wać, by nie zgu­bić świa­teł w cie­niu.
pro­wa­dzący: Adam Jędry­sik
orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska

16:00 – 17:00
Jak wydo­być 100% KOLORU w foto­gra­fii.
pro­wa­dzący: Jacek Bonecki
orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska

17:00 – 18:00
Moni­tory do zadań spe­cjal­nych i ich miej­sce w sys­te­mie CMS.
pro­wa­dzący: Paweł Wasz­niew­ski
orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska
Sala kon­fe­ren­cyjna A

10.00 — 10.45
Spo­tka­nie z mon­ta­ży­stą fil­mów Jaro­sła­wem Barza­nem ( Pit­bull, Pla­neta Sin­gli, Listy do M, Bogo­wie, etc)
orga­ni­za­to­rzy: VIDEOWARSZTATY i BEiKS

11.00 — 13.00
Reali­za­cja filmu ślub­nego, dla wyma­ga­ją­cego klienta.
pro­wa­dzący: Krzysz­tof Machul­ski , Michał Sma­gor
orga­ni­za­tor: BEiKS

13.00 — 13.45
DaVinci Reso­lve pro­fe­sjo­nalna post­pro­duk­cja mon­taż i korek­cja barwna w jed­nym
pro­wa­dzący: Krzysz­tof Machul­ski i Mar­cin Zwol­ski
orga­ni­za­tor: BEiKS

14.00 — 16.00
Naj­wyż­sza jakość fil­mo­wa­nia i foto­gra­fii w 4K, wszystko o pro­duk­tach Pana­so­nic oraz warsz­taty z kre­atyw­nego por­tretu.
pro­wa­dzący: Michał Butryn i Miko­łaj Nowacki
orga­ni­za­to­rzy: Pana­so­nic i BEiKS

16.00 — 18.00

Pana­so­nic AG-DVX200 w prak­tyce
pro­wa­dzący: Ama­de­usz Andrze­jew­ski
orga­ni­za­to­rzy: Pana­so­nic i BEiKS

Sala kon­fe­ren­cyjna B

11:00 – 12:15
Foto­gra­fia na pla­nie zdję­cio­wym cyklu “Kobieta na krańcu świata”

pro­wa­dzący: Marek Arci­mo­wicz

orga­ni­za­tor: Sony Pol­ska

12:30 – 13:45
Alfa7S — nowy roz­dział w astro­fo­to­gra­fii

pro­wa­dzący: Karol Wój­cicki

orga­ni­za­tor: Sony Pol­ska

14:00 – 15:15

Dla­czego warto foto­gra­fo­wać w Pol­sce?

pro­wa­dzący: Tomasz Toma­szew­ski

orga­ni­za­tor: Sony Pol­ska

15:30 – 16:45

Fil­mo­wa­nie w każ­dych warun­kach

pro­wa­dzący: Piotr Gra­wen­der

orga­ni­za­tor: Sony Pol­ska

Sala kon­fe­ren­cyjna C

10:15 — 11:00

Pre­miere Pro Tips & Tricks od edu​web​.pl
pro­wa­dzący: Grze­gorz Róg
orga­ni­za­tor: Edu​web​.pl

11.00 – 12.00

Ruch kamery w pro­duk­cji fil­mo­wej. Tech­nika i sprzęt
orga­ni­za­tor: Foton Acces­so­ries
12:10 – 13:00
Foto­gra­fia pojaz­dów w ruchu. Co to jest pano­ra­mo­wa­nie, rig i jak zastą­pić go tech­ni­kami cyfro­wymi.
pro­wa­dzący: Woj­ciech Nowak
orga­ni­za­tor: Pixo­net

13:10 – 14:00

Dla­czego zdję­cia w foto­gra­fii dzie­cię­cej powinny być kwa­dra­towe?
pro­wa­dzący: Adam Dobro­wol­ski (Waw­rzy­niak)
orga­ni­za­tor: Naj​lep​sze​foto​.pl

16:00 – 18:00

Tech­no­lo­gia high-speed na pla­nie reklamy i filmu

pro­wa­dzący: Andrzej Jędrze­jew­ski i Artur Orzeł

orga­ni­za­tor: HELIOGRAF — tech­nika fil­mowa

Sala kon­fe­ren­cyjna D

10:15 –11:00
Cere­mo­nia Ślubna — warsz­taty wideo
pro­wa­dzący: Paweł Kar­piń­ski ABC Fil­mo­wa­nia
orga­ni­za­tor: Win­mar, ABC Fil­mo­wa­nia

11:10 – 12:00
Reali­za­cja na Żywo – Stre­am­star
pro­wa­dzący: Mar­cin Skop i Matej Štreba
orga­ni­za­to­rzy: Bemix Media Group + JVC Stre­am­star

12.00 – 13.00
Prawa przy­słu­gu­jące twór­com w dzia­łal­no­ści foto­gra­ficz­nej i fil­mo­wej 
orga­ni­za­to­rzy: FILM & TV Kamera, Kan­ce­la­ria Prawna Bukow­ski i Wspól­nicy
spo­tka­nie wymaga reje­stra­cji

13.00 – 14.00

Prawa autor­skie do foto­gra­fii i fil­mów zamiesz­cza­nych w ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych
orga­ni­za­to­rzy: FILM & TV Kamera, Kan­ce­la­ria Prawna Bukow­ski i Wspól­nicy
spo­tka­nie wymaga reje­stra­cji

14:10 – 16:00
Foto­gra­fia podróż­ni­cza, czyli wspo­mnie­nia Jacka Bonec­kiego z Foto­mi­sji
pro­wa­dzący: Jacek Bonecki
orga­ni­za­to­rzy: Optyczne​.pl i Fuji­film

16:10 – 17:00
Dla­czego zdję­cia w foto­gra­fii dzie­cię­cej powinny być kwa­dra­towe?
pro­wa­dzący: Adam Dobro­wol­ski (Waw­rzy­niak)
orga­ni­za­tor: Naj​lep​sze​foto​.pl

17:10 – 18:00
Publiczny prze­gląd port­fo­lio towa­rzy­szący Tar­gom Film Video Foto 2016
pro­wa­dzący: Tymo­te­usz Lekler, Tomasz Sob­czak, Maciej Kos­sow­ski
orga­ni­za­tor: Łódz­kie Towa­rzy­stwo Foto­gra­ficzne

Sala kon­fe­ren­cyjna E
(par­ter)

10:15 – 11:00

Świa­dome zarzą­dza­nie kolo­rem w Adobe Pho­to­shop

pro­wa­dzący: Szy­mon Aksie­nio­nek

orga­ni­za­tor: Medi­kon

11:15 – 12:00

Zgod­ność kolo­rów w łań­cu­chu urzą­dzeń apa­rat — moni­tor — dru­karka

pro­wa­dzący: Szy­mon Aksie­nio­nek

orga­ni­za­tor: Medi­kon

12:15 – 13:45

Scena, świa­tło, apa­rat — zróbmy z tego film.

pro­wa­dzący: Jacek Bonecki

orga­ni­za­tor: Medi­kon

14:00 – 15:30

Sekrety pracy w foto­gra­fii mody.

pro­wa­dzący: Grze­gorz Sza­fruga

orga­ni­za­tor: Medi­kon

15:45 – 17:30

Ciem­nia hybry­dowa — prze­twa­rza­nie foto­gra­fii ana­lo­go­wej na postać cyfrową

pro­wa­dzący: Karol Bagiń­ski

orga­ni­za­tor: Medi­kon

Sala warsz­ta­towa 
(I pię­tro przy Press Roomie)

10:15 – 12:45

Komer­cyjna foto­gra­fia por­tre­towa – warsz­tat z warsz­tatu Pio­trem Piąt­kiem

pro­wa­dzący: Piotr Pią­tek

orga­ni­za­tor: X-Rite Photo & Video

WARSZTATY ZAMKNIĘTE

13:30 – 15:00
Foto­gra­fia kuli­narna i pro­duk­towa marki Olym­pus
pro­wa­dzący: Jakub Kaź­mier­czyk
orga­ni­za­to­rzy: Olym­pus Pol­ska / Foto­blo­gia
WARSZTATY ZAMKNIĘTE

 

16:00 – 17:30
Foto­gra­fia kuli­narna i pro­duk­towa marki Olym­pus
pro­wa­dzący: Jakub Kaź­mier­czyk
orga­ni­za­to­rzy: Olym­pus Pol­ska / Foto­blo­gia
WARSZTATY ZAMKNIĘTE

STREFA SZTUKI

11:00 – 12:00
Piotr Pie­tryga – spo­tka­nie autor­skie

12:00  – 13:00
Andrzej Fran­kow­ski – spo­tka­nie autor­skie

13:00  – 14:00
Ewa Żyliń­ska – spo­tka­nie autor­skie

14:00  – 15:00
Łukasz Mal­czew­ski – spo­tka­nie autor­skie
15:00  – 16:00
Dariusz Klim­czak – spo­tka­nie autor­skie

16:00  – 17:00
Kasia Kryń­ska – spo­tka­nie autor­skie

Komentarze

komen­ta­rzy

Top