Warsztaty i spotkania autorskie na Film Video Foto — Piątek 08.04.2016

Zna­my już listę warsz­ta­tów i spo­tkań jakie będę towa­rzy­szyły tego­rocz­nym tar­gom Film Video Foto.

SALE KONFERENCYJNE (I pię­tro)

AULA

10:15 – 12:00
Taj­ni­ki foto­gra­fii pod­wod­nej – „70% życia na zie­mi jest pod wodą”
pro­wa­dzą­cy: Piotr Stós
orga­ni­za­tor: Olym­pus Pol­ska

12:30 – 14:00
Foto­gra­fia podróż­ni­cza
pro­wa­dzą­cy: Mar­cin Dobas Natio­nal Geo­gra­phic Pol­ska
orga­ni­za­tor: Olym­pus Pol­ska

14:00 – 15:00
Co z tą bar­wą ? Od foto­gra­fii do publi­ka­cji.
pro­wa­dzą­cy: Mar­cin Dobas
orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska

15:00 – 16:00
WOR­Ky­our­FLOW czy­li jak pra­co­wać, by nie zgu­bić świa­teł w cie­niu.
pro­wa­dzą­cy: Adam Jędry­sik
orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska

16:00 – 17:00
Jak wydo­być 100% KOLORU w foto­gra­fii.
pro­wa­dzą­cy: Jacek Bonec­ki
orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska

17:00 – 18:00
Moni­to­ry do zadań spe­cjal­nych i ich miej­sce w sys­te­mie CMS.
pro­wa­dzą­cy: Paweł Wasz­niew­ski
orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska
Sala kon­fe­ren­cyj­na A

10.00 — 10.45
Spo­tka­nie z mon­ta­ży­stą fil­mów Jaro­sła­wem Barza­nem ( Pit­bull, Pla­ne­ta Sin­gli, Listy do M, Bogo­wie, etc)
orga­ni­za­to­rzy: VIDEOWARSZTATY i BEiKS

11.00 — 13.00
Reali­za­cja fil­mu ślub­ne­go, dla wyma­ga­ją­ce­go klien­ta.
pro­wa­dzą­cy: Krzysz­tof Machul­ski , Michał Sma­gor
orga­ni­za­tor: BEiKS

13.00 — 13.45
DaVin­ci Reso­lve pro­fe­sjo­nal­na post­pro­duk­cja mon­taż i korek­cja barw­na w jed­nym
pro­wa­dzą­cy: Krzysz­tof Machul­ski i Mar­cin Zwol­ski
orga­ni­za­tor: BEiKS

14.00 — 16.00
Naj­wyż­sza jakość fil­mo­wa­nia i foto­gra­fii w 4K, wszyst­ko o pro­duk­tach Pana­so­nic oraz warsz­ta­ty z kre­atyw­ne­go por­tre­tu.
pro­wa­dzą­cy: Michał Butryn i Miko­łaj Nowac­ki
orga­ni­za­to­rzy: Pana­so­nic i BEiKS

16.00 — 18.00

Pana­so­nic AG-DVX200 w prak­ty­ce
pro­wa­dzą­cy: Ama­de­usz Andrze­jew­ski
orga­ni­za­to­rzy: Pana­so­nic i BEiKS

Sala kon­fe­ren­cyj­na B

11:00 – 12:15
Foto­gra­fia na pla­nie zdję­cio­wym cyklu “Kobie­ta na krań­cu świa­ta”

pro­wa­dzą­cy: Marek Arci­mo­wicz

orga­ni­za­tor: Sony Pol­ska

12:30 – 13:45
Alfa7S — nowy roz­dział w astro­fo­to­gra­fii

pro­wa­dzą­cy: Karol Wój­cic­ki

orga­ni­za­tor: Sony Pol­ska

14:00 – 15:15

Dla­cze­go war­to foto­gra­fo­wać w Pol­sce?

pro­wa­dzą­cy: Tomasz Toma­szew­ski

orga­ni­za­tor: Sony Pol­ska

15:30 – 16:45

Fil­mo­wa­nie w każ­dych warun­kach

pro­wa­dzą­cy: Piotr Gra­wen­der

orga­ni­za­tor: Sony Pol­ska

Sala kon­fe­ren­cyj­na C

10:15 — 11:00

Pre­mie­re Pro Tips & Tricks od edu​web​.pl
pro­wa­dzą­cy: Grze­gorz Róg
orga­ni­za­tor: Edu​web​.pl

11.00 – 12.00

Ruch kame­ry w pro­duk­cji fil­mo­wej. Tech­ni­ka i sprzęt
orga­ni­za­tor: Foton Acces­so­ries
12:10 – 13:00
Foto­gra­fia pojaz­dów w ruchu. Co to jest pano­ra­mo­wa­nie, rig i jak zastą­pić go tech­ni­ka­mi cyfro­wy­mi.
pro­wa­dzą­cy: Woj­ciech Nowak
orga­ni­za­tor: Pixo­net

13:10 – 14:00

Dla­cze­go zdję­cia w foto­gra­fii dzie­cię­cej powin­ny być kwa­dra­to­we?
pro­wa­dzą­cy: Adam Dobro­wol­ski (Waw­rzy­niak)
orga­ni­za­tor: Naj​lep​sze​fo​to​.pl

16:00 – 18:00

Tech­no­lo­gia high-spe­ed na pla­nie rekla­my i fil­mu

pro­wa­dzą­cy: Andrzej Jędrze­jew­ski i Artur Orzeł

orga­ni­za­tor: HELIOGRAF — tech­ni­ka fil­mo­wa

Sala kon­fe­ren­cyj­na D

10:15 ‑11:00
Cere­mo­nia Ślub­na — warsz­ta­ty wideo
pro­wa­dzą­cy: Paweł Kar­piń­ski ABC Fil­mo­wa­nia
orga­ni­za­tor: Win­mar, ABC Fil­mo­wa­nia

11:10 – 12:00
Reali­za­cja na Żywo – Stre­am­star
pro­wa­dzą­cy: Mar­cin Skop i Matej Štre­ba
orga­ni­za­to­rzy: Bemix Media Gro­up + JVC Stre­am­star

12.00 – 13.00
Pra­wa przy­słu­gu­ją­ce twór­com w dzia­łal­no­ści foto­gra­ficz­nej i fil­mo­wej 
orga­ni­za­to­rzy: FILM & TV Kame­ra, Kan­ce­la­ria Praw­na Bukow­ski i Wspól­ni­cy
spo­tka­nie wyma­ga reje­stra­cji

13.00 – 14.00

Pra­wa autor­skie do foto­gra­fii i fil­mów zamiesz­cza­nych w ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych
orga­ni­za­to­rzy: FILM & TV Kame­ra, Kan­ce­la­ria Praw­na Bukow­ski i Wspól­ni­cy
spo­tka­nie wyma­ga reje­stra­cji

14:10 – 16:00
Foto­gra­fia podróż­ni­cza, czy­li wspo­mnie­nia Jac­ka Bonec­kie­go z Foto­mi­sji
pro­wa­dzą­cy: Jacek Bonec­ki
orga­ni­za­to­rzy: Optycz​ne​.pl i Fuji­film

16:10 – 17:00
Dla­cze­go zdję­cia w foto­gra­fii dzie­cię­cej powin­ny być kwa­dra­to­we?
pro­wa­dzą­cy: Adam Dobro­wol­ski (Waw­rzy­niak)
orga­ni­za­tor: Naj​lep​sze​fo​to​.pl

17:10 – 18:00
Publicz­ny prze­gląd port­fo­lio towa­rzy­szą­cy Tar­gom Film Video Foto 2016
pro­wa­dzą­cy: Tymo­te­usz Lekler, Tomasz Sob­czak, Maciej Kos­sow­ski
orga­ni­za­tor: Łódz­kie Towa­rzy­stwo Foto­gra­ficz­ne

Sala kon­fe­ren­cyj­na E
(par­ter)

10:15 – 11:00

Świa­do­me zarzą­dza­nie kolo­rem w Ado­be Pho­to­shop

pro­wa­dzą­cy: Szy­mon Aksie­nio­nek

orga­ni­za­tor: Medi­kon

11:15 – 12:00

Zgod­ność kolo­rów w łań­cu­chu urzą­dzeń apa­rat — moni­tor — dru­kar­ka

pro­wa­dzą­cy: Szy­mon Aksie­nio­nek

orga­ni­za­tor: Medi­kon

12:15 – 13:45

Sce­na, świa­tło, apa­rat — zrób­my z tego film.

pro­wa­dzą­cy: Jacek Bonec­ki

orga­ni­za­tor: Medi­kon

14:00 – 15:30

Sekre­ty pra­cy w foto­gra­fii mody.

pro­wa­dzą­cy: Grze­gorz Sza­fru­ga

orga­ni­za­tor: Medi­kon

15:45 – 17:30

Ciem­nia hybry­do­wa — prze­twa­rza­nie foto­gra­fii ana­lo­go­wej na postać cyfro­wą

pro­wa­dzą­cy: Karol Bagiń­ski

orga­ni­za­tor: Medi­kon

Sala warsz­ta­to­wa 
(I pię­tro przy Press Roomie)

10:15 – 12:45

Komer­cyj­na foto­gra­fia por­tre­to­wa – warsz­tat z warsz­ta­tu Pio­trem Piąt­kiem

pro­wa­dzą­cy: Piotr Pią­tek

orga­ni­za­tor: X‑Rite Pho­to & Video

WARSZTATY ZAMKNIĘTE

13:30 – 15:00
Foto­gra­fia kuli­nar­na i pro­duk­to­wa mar­ki Olym­pus
pro­wa­dzą­cy: Jakub Kaź­mier­czyk
orga­ni­za­to­rzy: Olym­pus Pol­ska / Foto­blo­gia
WARSZTATY ZAMKNIĘTE

 

16:00 – 17:30
Foto­gra­fia kuli­nar­na i pro­duk­to­wa mar­ki Olym­pus
pro­wa­dzą­cy: Jakub Kaź­mier­czyk
orga­ni­za­to­rzy: Olym­pus Pol­ska / Foto­blo­gia
WARSZTATY ZAMKNIĘTE

STREFA SZTUKI

11:00 – 12:00
Piotr Pie­try­ga – spo­tka­nie autor­skie

12:00  – 13:00
Andrzej Fran­kow­ski – spo­tka­nie autor­skie

13:00  – 14:00
Ewa Żyliń­ska – spo­tka­nie autor­skie

14:00  – 15:00
Łukasz Mal­czew­ski – spo­tka­nie autor­skie
15:00  – 16:00
Dariusz Klim­czak – spo­tka­nie autor­skie

16:00  – 17:00
Kasia Kryń­ska – spo­tka­nie autor­skie

Top