Warsztaty i spotkania autorskie na Film Video Foto — Czwartek 07.04.2016

Znamy już listę warsz­ta­tów i spo­tkań jakie będę towa­rzy­szyły tego­rocz­nym tar­gom Film Video Foto.

Targi Film Video Foto 2016
Targi Film Video Foto 2016

11:00
Uro­czy­ste otwar­cie XVIII Targi Sprzętu Foto­gra­ficz­nego, Fil­mo­wego, Audio i Video FILM VIDEO FOTO

SALE KONFERENCYJNE (I pię­tro)

AULA

10.00 – 18.00
Cre­ative Road­show w Łodzi
orga­ni­za­to­rzy: Aka­de­mia NikonaData­co­lorEdu​web​.plEizoEpsonG-Technology i Wacom

 Sala kon­fe­ren­cyjna A

10.00 – 12.30
Naj­wyż­sza jakość fil­mo­wa­nia i foto­gra­fii w 4K, wszystko o pro­duk­tach Pana­so­nic oraz warsz­taty z kre­atyw­nego por­tretu.
pro­wa­dzący: Michał Butryn i Miko­łaj Nowacki
orga­ni­za­to­rzy: Pana­so­nic i BEiKS
12.30 – 14.30

Pana­so­nic AG-DVX200 w prak­tyce
pro­wa­dzący: Ama­de­usz Andrze­jew­ski
orga­ni­za­to­rzy: Pana­so­nic i BEiKS

14.30 — 16.00

Zaczy­namy kolo­ry­za­cję – DaVinci, Edius, Rekor­dery Ato­mos.
pro­wa­dzący: Robert Trę­to­wicz
orga­ni­za­tor: BEiKS

16.00 – 18.00

Kom­plek­sowa Reali­za­cja Trans­mi­sji Video Tri­Ca­ster, Darim,  Tera­dek, Woz trans­mi­syjny
pro­wa­dzący: Bar­tosz Świą­der
orga­ni­za­tor: BEiKS

Sala kon­fe­ren­cyjna B

11:00 – 12:15

Nowe apa­raty i obiek­tywy Sony

pro­wa­dzący: Rafał Wyle­gała i Krzysz­tof Sza­bli­sty

orga­ni­za­tor: Sony Pol­ska

12:30 – 13:45

Foto­gra­fia na pla­nie zdję­cio­wym cyklu “Kobieta na krańcu świata”

pro­wa­dzący: Marek Arci­mo­wicz

orga­ni­za­tor: Sony Pol­ska

14:00 – 15:15

Dla­czego warto foto­gra­fo­wać w Pol­sce?

pro­wa­dzący: Tomasz Toma­szew­ski

orga­ni­za­tor: Sony Pol­ska

15:30 – 16:45

Fil­mo­wa­nie w każ­dych warun­kach

pro­wa­dzący: Piotr Gra­wen­der

orga­ni­za­tor: Sony Pol­ska

Sala kon­fe­ren­cyjna C

10:15 – 11:00
X-Rite Color­Chec­ker Pas­sport Photo – Droga do per­fek­cyj­nej barwy w por­tre­cie według Pio­tra Piątka
pro­wa­dzący: Piotr Pią­tek
orga­ni­za­tor: X-Rite Photo & Video

TUTAJ JEST DWA RAZY TO SAMO CO PONIŻEJ

11:10 – 12:00
Ura­tuj swój film” – X-Rite Color Chec­ker Video w prak­tyce, czyli jak popraw­nie i bez stresu uży­wać wzor­ców X-Rite Video w fil­mie.
pro­wa­dzący: Irena Gruca-Rozbicka i Filip Kovčin
orga­ni­za­tor: X-Rite Photo & Video

12.00 – 13.00
Ruch kamery w pro­duk­cji fil­mo­wej. Tech­nika i sprzęt
orga­ni­za­tor: Foton Acces­so­ries

13:10 – 14:10
PREPRESS-PRESS-POSTPRESS w pro­duk­cji foto­al­bu­mów i foto­ka­len­da­rzy
pro­wa­dzący: Andrzej Ćwi­kliń­ski – firma DKS Sp. z o.o.
orga­ni­za­tor: Świat Druku

15:10 – 16:30
Kamera w ruchu – sekrety dyna­micz­nych ujęć
pro­wa­dzący: Kamil Przy­by­lak “Cam-L Stu­dio”
orga­ni­za­tor: Win­mar, Fre­eFly Sys­tems Pol­ska

16:30 – 17:00
Master­shot film festi­val — pierw­szy mię­dzy­na­ro­dowy festi­wal fil­mów “one shot”
pro­wa­dzący: Jaro­sław Żar­ski
orga­ni­za­tor:  Master­shot film festi­val, Win­mar

17:10 – 18:00
Publiczny prze­gląd port­fo­lio towa­rzy­szący Tar­gom Film Video Foto 2016
pro­wa­dzący: Tymo­te­usz Lekler, Tomasz Sob­czak, Maciej Kos­sow­ski
orga­ni­za­tor: Łódz­kie Towa­rzy­stwo Foto­gra­ficzne

Sala kon­fe­ren­cyjna D

10:15 – 11:00

Bły­skowe oświe­tle­nie w foto­gra­fii — nowe pro­dukty marki Quadra­lite do pracy poza stu­diem

pro­wa­dzący: Mar­cin Woź­niak

orga­ni­za­tor: Next77

11:10 — 12:00
Pod­stawy mon­tażu dla foto­gra­fów — Sony Video Vegas
pro­wa­dzący: Paweł Makow­ski — mon­ta­ży­sta fil­mów doku­men­tal­nych, repor­taży, pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych i wide­okli­pów
orga­ni­za­tor: Edu​web​.pl

12:10 – 13:00
Reali­za­cja na Żywo – Stre­am­star
pro­wa­dzący: Mar­cin Skop  i   Matej Štreba
orga­ni­za­to­rzy: Bemix Media Group + JVC Stre­am­star

13:10 – 14:00
Dla­czego zdję­cia w foto­gra­fii dzie­cię­cej powinny być kwa­dra­towe?
pro­wa­dzący: Adam Dobro­wol­ski (Waw­rzy­niak)
orga­ni­za­tor: Naj​lep​sze​foto​.pl

14:10 – 15:00
Foto­gra­fia pojaz­dów w ruchu. Co to jest pano­ra­mo­wa­nie, rig i jak zastą­pić go tech­ni­kami cyfro­wymi.
pro­wa­dzący: Woj­ciech Nowak
orga­ni­za­tor: Pixo­net

15:10 — 16:00
Pho­to­shop dla Foto­gra­fów od edu​web​.pl
pro­wa­dzący: Grze­gorz Róg
orga­ni­za­tor: Edu​web​.pl

16:10 – 17:00
Dla­czego zdję­cia w foto­gra­fii dzie­cię­cej powinny być kwa­dra­towe?
pro­wa­dzący: Adam Dobro­wol­ski (Waw­rzy­niak)
orga­ni­za­tor: Naj​lep​sze​foto​.pl

17:10 – 18:00
Pod­stawy kolor­ko­rek­cji — Black­ma­gic Davinci Reso­lve
orga­ni­za­tor: Janusz Rupik PVP Sp. z o.o.  www​.cre​ati​ve​to​ols​.pl

Sala kon­fe­ren­cyjna E
(par­ter)

10:15 – 11:00

Nowo­cze­sne roz­wią­za­nia do szyb­kiego druku zdjęć.

pro­wa­dzący: Szy­mon Aksie­nio­nek

orga­ni­za­tor: Medi­kon

11:15 – 12:00

Łatwe i szyb­kie dru­ko­wa­nie — opro­gra­mo­wa­nie przy­spie­sza­jące druk zdjęć

pro­wa­dzący: Szy­mon Aksie­nio­nek

orga­ni­za­tor: Medi­kon

12:15 – 13:45

Rola świa­tła w foto­gra­fii kata­lo­go­wej

pro­wa­dzący: Grze­gorz Sza­fruga

orga­ni­za­tor: Medi­kon

14:00 – 15:30

Scena, świa­tło, apa­rat — zróbmy z tego film.

pro­wa­dzący: Jacek Bonecki

orga­ni­za­tor: Medi­kon

15:45 – 17:30

Ciem­nia hybry­dowa — prze­twa­rza­nie foto­gra­fii ana­lo­go­wej na postać cyfrową

pro­wa­dzący: Karol Bagiń­ski

orga­ni­za­tor: Medi­kon

Sala warsz­ta­towa 
(I pię­tro przy Press Roomie)

10:15 – 12:00
Spo­tka­nie z ope­ra­to­rem Yan­nem Sewe­ry­nem

pro­wa­dzący: Sewe­ryn Yann
orga­ni­za­tor: Szkoła Fil­mowa w Łodzi

12.30 – 15:00
Komer­cyjna foto­gra­fia por­tre­towa – warsz­tat z warsz­tatu Pio­tra Piątka
pro­wa­dzący: Piotr Pią­tek
orga­ni­za­tor: X-Rite Photo & Video

WARSZTATY ZAMKNIĘTE

15:00 – 16.30
O krok bli­żej do PRO” – X-Rite Color Chec­ker Video w prak­tyce, czyli jak popraw­nie i bez stresu uży­wać wzor­ców X-Rite Video w fil­mie (wer­sja roz­sze­rzona).
pro­wa­dzący: Irena Gruca-Rozbicka i Filip Kovčin
orga­ni­za­tor: X-Rite Photo & Video

WARSZTATY ZAMKNIĘTE

16:30 – 18:00

Spo­tka­nie czy­tel­ni­ków FOTO PLUS

pro­wa­dzący: Mar­cin Bójko
orga­ni­za­tor: Maga­zyn Foto Plus

Komentarze

komen­ta­rzy

Top