UPS Socomec — podtrzymanie prądu

Awa­rie sieci elek­trycz­nej zda­rzają się naj­czę­ściej wtedy kiedy aku­rat koń­czymy ważną pracę. Jak zabez­pie­czyć się przed utratą danych, co zro­bić, żeby mieć cho­ciaż 15 minut na zapi­sa­nie pracy na dysku. Wystar­czy zaopa­trzyć się w UPS — urzą­dze­nie pod­trzy­mu­jące sieć elek­tryczną. O pracy UPSa opo­wiada Mar­cin Cichecki z firmy Alstor dys­try­bu­tora pro­duk­tów Soco­mec.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top