Transmisja na żywo z targów Film Video Foto — Piątek 08.07.2016

W Pią­tek trans­mi­tu­je­my wykła­dy przy­go­to­wa­ne przez Olym­pu­sa i Eizo.

10:15 – 12:00
Taj­niki foto­gra­fii pod­wod­nej – „70% życia na zie­mi jest pod wodą”
pro­wa­dzący: Piotr Stós
orga­ni­za­tor: Olym­pus Pol­ska

12:30 – 14:00
Foto­gra­fia podróż­ni­cza
pro­wa­dzący: Mar­cin Dobas Natio­nal Geo­gra­phic Pol­ska
orga­ni­za­tor: Olym­pus Pol­ska

14:00 – 15:00
Co z tą bar­wą ? Od foto­gra­fii do publi­ka­cji.
pro­wa­dzący: Mar­cin Dobas
orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska

15:00 – 16:00
WOR­Ky­our­FLOW czy­li jak pra­co­wać, by nie zgu­bić świa­teł w cie­niu.
pro­wa­dzący: Adam Jędry­sik
orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska

16:00 – 17:00
Jak wydo­być 100% KOLORU w foto­gra­fii.
pro­wa­dzący: Jacek Bonec­ki
orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska

17:00 – 18:00
Moni­tory do zadań spe­cjal­nych i ich miej­sce w sys­te­mie CMS.
pro­wa­dzący: Paweł Wasz­niew­ski
orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska

Dru­ga trans­mi­sja to nasze weso­łe stu­dio na żywo. W stu­dio będzie­my nada­wać od 12.00.

Paweł Duma i Szy­mon Glo­nek oraz gościn­nie Mar­cin Bój­ko zapra­szają.

Top