Transmisja na żywo z targów Film Video Foto — Piątek 08.07.2016

W Pią­tek trans­mi­tu­jemy wykłady przy­go­to­wane przez Olym­pusa i Eizo.

10:15 – 12:00
Taj­niki foto­gra­fii pod­wod­nej – „70% życia na ziemi jest pod wodą”
pro­wa­dzący: Piotr Stós
orga­ni­za­tor: Olym­pus Pol­ska

12:30 – 14:00
Foto­gra­fia podróż­ni­cza
pro­wa­dzący: Mar­cin Dobas Natio­nal Geo­gra­phic Pol­ska
orga­ni­za­tor: Olym­pus Pol­ska

14:00 – 15:00
Co z tą barwą ? Od foto­gra­fii do publi­ka­cji.
pro­wa­dzący: Mar­cin Dobas
orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska

15:00 – 16:00
WOR­Ky­our­FLOW czyli jak pra­co­wać, by nie zgu­bić świa­teł w cie­niu.
pro­wa­dzący: Adam Jędry­sik
orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska

16:00 – 17:00
Jak wydo­być 100% KOLORU w foto­gra­fii.
pro­wa­dzący: Jacek Bonecki
orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska

17:00 – 18:00
Moni­tory do zadań spe­cjal­nych i ich miej­sce w sys­te­mie CMS.
pro­wa­dzący: Paweł Wasz­niew­ski
orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska

Druga trans­mi­sja to nasze wesołe stu­dio na żywo. W stu­dio będziemy nada­wać od 12.00.

Paweł Duma i Szy­mon Glo­nek oraz gościn­nie Mar­cin Bójko zapra­szają.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top