Tomasz Tomaszewski — nie robię zdjęć, poznaję prwdę

Nasze tar­gowe stu­dio odwie­dził Tomasz Toma­szew­ski. W roz­mo­wie z Paw­łem foto­graf opo­wiada jak przy­go­to­wuje się do pozna­nia prawdy przez foto­gra­fię. Mówi też o swoim naj­now­szym pro­jek­cie — jakim, posłu­chaj­cie.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top