Tłum przed wejściem na Targi Film Video Foto

Tego­roczna imprezę odwie­dziło ponad 16 tys. osób, które przez trzy dni miały moż­li­wość zapo­zna­nia się z bogatą ofertą ponad 150 wystaw­ców, wzię­cia udziału w ponad 100 warsz­ta­tach, semi­na­riach i spo­tka­niach oraz obej­rze­nia 8 wystaw foto­gra­ficz­nych.

Targi FILM VIDEO FOTO to naj­waż­niej­sza impreza bran­żowa w Pol­sce i Euro­pie Środkowo-Wschodniej, która sku­pia pol­skie i zagra­niczne grono wystaw­ców – pro­du­cen­tów i dys­try­bu­to­rów naj­now­szego sprzętu i akce­so­riów foto­gra­ficz­nych, audio i wideo-filmowych oraz zaawan­so­wa­nych roz­wią­zań z zakresu gra­fiki kom­pu­te­ro­wej, tech­niki audio­wi­zu­al­nej, cyfro­wej obróbki obrazu, druku, a także post­pro­duk­cji.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top