Taj­niki foto­gra­fii pod­wod­nej – „70% życia na ziemi jest pod wodą”

Piotr Stós opo­wiada o swo­jej przy­go­dzie z foto­gra­fią pod­wodną. O tym jak i gdzie uczyć się nur­ko­wać i foto­gra­fo­wać pod wodą. W trak­cie pre­zen­ta­cji poru­sza też kwe­stie sprzętu Olym­pusa, który używa w swo­jej pracy.

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Top