Spacer Szymona część IV

Czwarta część spa­ceru Szy­mona po tar­gach. Przez kilka minut Szy­mon opo­wiada o mija­nych sto­iskach tar­go­wych, roz­ma­wia z prze­cho­dzą­cymi wystaw­cami, poka­zuje różne cie­kawe rze­czy wysta­wione na tar­gach. Oczy­wi­ście odwie­dza też sto­iska na któ­rych wysta­wione są pro­dukty nagro­dzone w kon­kur­sie o medal tar­gów.

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Top