Spacer Szymona cz II

Druga część spa­ceru Szy­mona po tar­gach. Przez kilka minut Szy­mon opo­wiada o mija­nych sto­iskach tar­go­wych, roz­ma­wia z prze­cho­dzą­cymi wystaw­cami, poka­zuje różne cie­kawe rze­czy wysta­wione na tar­gach.

Część I i III spa­ceru można zoba­czyć tutaj:

Komentarze

komen­ta­rzy

Top