Nagro­dy w kon­kur­sie foto­gra­ficz­nym “Moje zdję­cie z obcho­dów 76. rocz­ni­cy Powsta­nia War­szaw­skie­go”

Dla lau­re­atów kon­kur­su foto­gra­ficz­ne­go zosta­ły prze­wi­dzia­ne nastę­pu­ją­ce nagro­dy:

I miej­sce: Dru­kar­ka Epson Eco­Tank L850 wraz z zapa­sem papie­ru foto­gra­ficz­ne­go

II miej­sce: Dru­kar­ka Epson Eco­Tank L850

III miej­sce: Apa­rat foto­gra­ficz­ny Nikon Cool­pix B600

Wypeł­nij for­mu­larz:

Pho­to con­test ist over

Regulamin_konkursu

 

Top