Pieszczocha dla operatora

Piotr Gon­carz — ope­ra­tor, pomy­sło­dawca osłon na wizjer — w naszym stu­dio opo­wia­dał o tym dla­czego warto korzy­stać z jego pro­duk­tów.  Po pierw­sze higiena — jeśli nie masz na pla­nie swo­jej kamery, dziś pra­cu­jesz na jed­nej, jutro na dru­giej — warto chro­nić oczy. Jakie jesz­cze zalety ma “piesz­czo­cha” — zobacz­cie.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top