Panasonic HC-X1- nowa kamera cyfrowa

Firma Pana­so­nic przed­sta­wia kamerę cyfrową HC-X1, umoż­li­wia­jącą nagry­wa­nie w stan­dar­dzie 4K z szyb­ko­ścią 60p/50p[1]. Kamera jest wypo­sa­żona w 24-milimetrowy obiek­tyw z dwu­dzie­sto­krot­nym zoo­mem optycz­nym i jed­no­ca­lową matrycę. Dzięki tym para­me­trom urzą­dze­nie dosko­nale odpo­wiada potrze­bom ope­ra­to­rów pro­fe­sjo­nal­nie zaj­mu­ją­cych się wide­ofil­mo­wa­niem, któ­rzy poszu­kują sprzętu ofe­ru­ją­cego moż­li­wo­ści pro­duk­cyjne i naj­wyż­szą jakość zare­je­stro­wa­nych mate­ria­łów.

Panasonic HC-X1 - kamera cyfrowa
Pana­so­nic HC-X1 — kamera cyfrowa

Nowy obiek­tyw LEICA DICOMAR 4K z naj­bar­dziej sze­ro­ko­kątną ogni­skową na rynku (24 mm) i dwu­dzie­sto­krot­nym zoo­mem optycz­nym

Kamera HC-X1 jest wypo­sa­żona w nowo opra­co­wany obiek­tyw LEICA DICOMAR 4K z funk­cją szyb­kiego dwu­dzie­sto­krot­nego zoomu optycz­nego z wyjąt­ko­wej, sze­ro­ko­kąt­nej ogni­sko­wej 24 mm do 480 mm, odpo­wia­da­ją­cej bar­dzo moc­nemu tele­obiek­ty­wowi. Kamera HC-X1 dys­po­nuje zatem naj­szer­szym zakre­sem zoomu na rynku[2], umoż­li­wia­jąc ope­ra­to­rowi uzy­ska­nie pro­fe­sjo­nal­nego mate­riału przy ogra­ni­czo­nych do mini­mum znie­kształ­ce­niach, bez koniecz­no­ści sto­so­wa­nia sze­ro­ko­kąt­nego kon­wer­tera.

Obiek­tyw LEICA DICOMAR 4K ofe­ruje rów­nież czte­ro­na­pę­dowy sys­tem obiek­ty­wowy, który jed­no­cze­śnie i nie­za­leż­nie ste­ruje czte­rema gru­pami obiek­tywu. Roz­miar obiek­tywu i zakres napędu dla każ­dej z czte­rech grup można ogra­ni­czyć w celu opty­ma­li­za­cji jako­ści obrazu i war­to­ści zoomu, co pomaga także zacho­wać kom­pak­towe wymiary kamery zwięk­sza­jące jej funk­cjo­nal­ność jako urzą­dze­nia doręcz­nego.

Wysoka jakość obrazu i wyso­ko­czuła jed­no­ca­lowa matryca 4K

Obiek­tyw współ­pra­cuje z dużą jed­no­ca­lową matrycą MOS (9,46 mega­pik­sela przy 4K 24p / 8,79 mega­pik­sela przy UHD, FHD). To pierw­sze takie roz­wią­za­nie na świe­cie w kame­rze cyfro­wej ze zin­te­gro­wa­nym obiek­ty­wem[3], które zapew­nia dosko­nałą jakość obrazu i czu­łość w każ­dych oko­licz­no­ściach.

HC-X1 może nagry­wać w jako­ści 4K 24p (4096 x 2160), UHD 60p/50p (3840 x 2160) lub FHD 60p/50p (1920 x 1080). Pro­fe­sjo­nal­nym ope­ra­to­rom pra­cu­ją­cym w róż­nych kra­jach przyda się opcja dowol­nego usta­wia­nia czę­sto­tli­wo­ści pracy kamery na 59,94 Hz, 50,00 Hz lub 24,00 Hz oraz moż­li­wość zapisu tre­ści w pli­kach for­matu MOV (Quick­Time), MP4 lub AVCHD. Róż­no­rod­ność try­bów nagry­wa­nia z wybraną jako­ścią obrazu, czę­sto­tli­wo­ścią kla­tek i prze­pływ­no­ścią, umoż­li­wiają reje­stra­cję obrazu na różne potrzeby — od pro­duk­cji kino­wej po dys­try­bu­cję online.

Panasonic HC-X1 - kamera cyfrowa
Pana­so­nic HC-X1 — kamera cyfrowa

Funk­cje i kon­struk­cja wspo­ma­ga­jące pracę pro­fe­sjo­nal­nego ope­ra­tora

HC-X1 została zapro­jek­to­wana z myślą o potrze­bach pro­fe­sjo­nal­nego ope­ra­tora  i ofe­ruje sze­reg funk­cji i roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych mak­sy­mal­nie uła­twia­ją­cych wide­ofil­mo­wa­nie.

W obu­do­wie obiek­tywu zasto­so­wano trzy pier­ście­nie do manu­al­nej regu­la­cji zoomu, ostro­ści i przy­słony. Do obsługi kamery służy 13 przy­ci­sków, w tym 9 na obu­do­wie i 4 na panelu LCD. Użyt­kow­nik może zapro­gra­mo­wać przy­ci­ski, przy­pi­su­jąc do każ­dego z nich funk­cje, do któ­rych chce mieć szybki dostęp. Dzięki temu korzy­sta­nie z kamery jest jesz­cze łatwiej­sze.

3,5-calowy moni­tor wbu­do­wany w sek­cję uchwytu można wysu­nąć i obró­cić  w pio­nie o 270 stopni, co przy­daje się w przy­padku zdjęć wyko­ny­wa­nych pod niskim i wyso­kim kątem lub ujęć auto­por­tre­to­wych. Elek­tro­niczny wizjer to wyświe­tlacz OLED o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści (ok. 1 769 000 punk­tów), zapew­nia­jący zna­ko­mite odwzo­ro­wa­nie kolo­rów.

Ponadto HC-X1 jest wypo­sa­żona w liczne funk­cje wspo­ma­ga­jące szyb­kie i pre­cy­zyjne ręczne usta­wia­nie ostro­ści, takie jak MF Assist, One-Push AF, Expand/Peak, Focus Trans­i­tion i Area Func­tion.

Filtr ND w kame­rze cyfro­wej można wyłą­czyć lub usta­wić na 1/4, 1/16 lub 1/64. Zasto­so­wano także przy­ci­ski wyboru zysku i auto­ma­tycz­nego balansu bieli.

Zaawan­so­wana optyczna sta­bi­li­za­cja obrazu (O.I.S.)

W porów­na­niu z mode­lem Pana­so­nic AG-AC160 znacz­nie roz­sze­rzono strefę korekty optycz­nej sta­bi­li­za­cji obrazu (do około 900%)[4], co w znacz­nym stop­niu uła­twia sta­bi­li­za­cję zdjęć wyko­ny­wa­nych pod niskim i wyso­kim kątem. W try­bie FHD hybry­dowy, elektroniczno-optyczny sys­tem sta­bi­li­za­cji obrazu wykrywa  i kory­guje ruch w 5 osiach, w tym obrót wokół osi wzdłuż­nej.

Bar­dzo szybki i pre­cy­zyjny inte­li­gentny auto­fo­kus

Dzięki szyb­kiemu napę­dowi mikro­re­gu­la­cji modułu ostro­ści HC-X1 pozwala uzy­skać sta­bilny i szybki auto­fo­kus ze sku­tecz­nym śle­dze­niem w celu zapew­nie­nia pre­cy­zyj­nego usta­wie­nia ostro­ści — nawet przy fil­mo­wa­niu z roz­dziel­czo­ścią 4K lub przy małej głębi. Użyt­kow­nik może dosto­so­wać usta­wie­nia auto­fo­kusa  i regu­lo­wać szyb­kość, czu­łość śle­dze­nia oraz sze­ro­kość obszaru, dosto­so­wu­jąc te para­me­try do tematu i oko­licz­no­ści uję­cia.

Nagry­wa­nie w mocno zwol­nio­nym tem­pie i zmienny klat­każ (od 2 do 60 kl./s)

Kamera może reje­stro­wać obraz HD z dużą szyb­ko­ścią 120 kl./s (59,94 Hz) lub 100 kl./s (50 Hz), by uzy­skać efekt zwol­nio­nego tempa. Nowo­ścią jest rów­nież funk­cja nagry­wa­nia ze zmienną czę­sto­tli­wo­ścią kla­tek, regu­lo­waną w 10 kro­kach w prze­dziale od 2 do 60 kl./s. Pro­fe­sjo­nalny ope­ra­tor może w ten spo­sób uzy­skać kre­atywny i eks­pre­syjny mate­riał, zmniej­sza­jąc lub zwięk­sza­jąc tempo.

Pro­fe­sjo­nalne inter­fejsy zapew­nia­jące płynne funk­cjo­no­wa­nie sys­temu

HC-X1 gwa­ran­tuje nie tylko dosko­nałą jakość nagry­wa­nego obrazu, ale także zna­ko­mite para­me­try reje­stra­cji dźwięku, speł­nia­jące naj­wyż­sze wyma­ga­nia pro­duk­cyjne. Kamera jest wypo­sa­żona w dwu­ka­na­łowe wej­ście XLR do zapisu dźwięku z mikro­fo­nów zewnętrz­nych lub nagry­wa­nia linio­wego, z zasi­la­niem fan­to­mo­wym +48 V. Kamera nagrywa dźwięk wyso­kiej jako­ści w dwóch kana­łach, wyko­rzy­stu­jąc 16-bitowy sys­tem liniowy PCM (MOV/MP4) lub Dolby Digi­tal (AVCHD). Opcjo­nalny moduł bez­prze­wo­dowy (AJ-WM50/AJ-WM30)[5] umoż­li­wia zdalne ste­ro­wa­nie kamerą cyfrową z iPada przez apli­ka­cję AG ROP[6], regu­la­cję usta­wień kamery oraz ste­ro­wa­nie obiek­ty­wem i innymi funk­cjami.

Dzięki takim roz­wią­za­niom jak bez­prze­wo­dowy zdalny ter­mi­nal, wskaź­nik poziomu z wyświe­tla­niem na ekra­nie, wyj­ście tonu testo­wego 1 kHz i wyj­ście słu­chaw­kowe (mini jack ste­reo 3,5 mm) HC-X1 może być wyko­rzy­sty­wana w komer­cyj­nej pro­duk­cji wideo.

 Mnó­stwo innych, cie­ka­wych funk­cji

  • Dwa gniazda kart pamięci SD do jed­no­cze­snej lub wydłu­żo­nej reje­stra­cji obrazu[7]
  • Funk­cje regu­la­cji obrazu klasy emi­syj­nej, takie jak 16-osiowa nie­za­leżna korekta koloru, 8 try­bów funk­cji gamma i korekta fazy chro­mi­nan­cji.
  • Wyświe­tlacz LCD i elek­tro­niczny wizjer uła­twia­jące fil­mo­wa­nie, na przy­kład z wbu­do­wa­nymi regu­lo­wa­nymi wzo­rami zebry, wskaź­ni­kiem poziomu lub wyświe­tla­niem obrazu oscy­lo­sko­po­wego i wek­tor­sko­po­wego.

[1]Fak­tyczna roz­dziel­czość nagry­wa­nia to UHD (3840 x 2160) 59,94p/50p

[2] Odpo­wied­nik obiek­tywu 35 mm poni­żej 4K 24p (for­mat 17:9). 25,4 mm dla UHD/FHD (for­mat 16:9). 24 mm odpo­wiada naj­szer­szemu kątowi wśród dostęp­nych na rynku kamer cyfro­wych ze zin­te­gro­wa­nymi obiek­ty­wami. (Stan na 31 sierp­nia 2016 r., wg badań prze­pro­wa­dzo­nych przez firmę Pana­so­nic.)

[3] Po raz pierw­szy w kame­rze cyfro­wej ze zin­te­gro­wa­nym obiek­ty­wem i jed­no­ca­lową lub więk­szą matrycą. (Stan na 31 sierp­nia 2016 r., wg badań prze­pro­wa­dzo­nych przez firmę Pana­so­nic).

[4] Z wyjąt­kiem trybu 4K 24p

[5] Opcja nie­do­stępna w nie­któ­rych regio­nach

[6] Dostępna bez­płat­nie w App Store

[7] Mak­sy­malny roz­miar pliku, jaki można zapi­sać na wielu kar­tach SD, to 96 GB. Nagry­wa­nie nie zosta­nie prze­rwane nawet po prze­kro­cze­niu 96 GB.

Źró­dło: Infor­ma­cja pra­sowa Pana­soic

Komentarze

komen­ta­rzy

Top