Olympus obudowy podwodne

Olym­pus w swo­jej ofer­cie posiada kom­plek­sowe roz­wią­za­nia dla miło­śni­ków nur­ko­wa­nia. Od osób zaczy­na­ją­cych i bawią­cych się foto­gra­fią pod­wodną po pro­fe­sjo­na­li­stów w nur­ko­wa­niu i foto­gra­fo­wa­niu — mówi Prze­my­sław Jakub­czyk w roz­mo­wie z Mar­ci­nem Bójko. Wszyst­kim klu­bom nur­ko­wym w Pol­sce Olym­pus ofe­ruje moż­li­wość bez­płat­nego prze­te­sto­wa­nia swo­jego sprzętu, aby z tego sko­rzy­stać trzeba skon­tak­to­wać się z Prze­mkiem.

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Top